ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
Рейтинг: 2.00
(117)
Светът в който живеем и това което се случва
Развитието не може да бъде за сметка на щастието
Оказа се, че демокрация и капитализъм не било едно и също
НОВИЯТ нов СВЕТОВЕН РЕД
И В ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ С ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ...


Българите работят доста

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ... / Политически бедствия...

01 Октомври 08, 22:50 / Автор: Д-р Радко Ханджиев, Bulgarian Press Pool - Будапеща
ТОПЛОФИКАЦИЯ ИЛИ ТОПЛО-FUCK АКЦИЯ
Топлата вода, която ни продават, не е нито стока, нито услуга, а обикновен производствен отпадък

В цялата  вакханалия около парното един въпрос, кой знае защо, се потулва от вниманието на медиите и обществеността: какво произвежда, какво доставя "Топлофикация"?От писмо на ДКЕВР изх. №Е-03.17-59/18.07.2008 г., подписано от доц. В. Кирчев, научаваме, че "Топлофикация" е топлопреносно предприятие, а не доставчик или производител на топлинна енергия. Кой е доставчикът тогава?

Българските граждани отдавна са разбрали, че онова, което постъпва в радиаторите им, не е топлинна енергия, а отпаден продукт от производството на електроенергия.
Тръбната мрежа и радиаторите в публичните и частните сгради изпълняват топлообменна функция. Те са технологично свързани към ТЕЦ (тоест към топлоелектрическа централа, която произвежда ток чрез изгаряне на термични продукти като въглища, природен газ и пр.), а не към "Топлофикация"!
При изграждане на ТЕЦ-овете е мислено държавнически: отпадъкът от производството на електроенергия да служи на гражданите и обществото, да отоплява публични сгради и жилища.
Колкото по-добър е топлообменът, толкова по-евтин ще е произведеният ток. Това е известно на всеки грамотен топлотехник като принцип на Карно или ?t? (делта-те).
Ако гражданската мрежа не съществуваше, ТЕЦ-овете трябваше да изградят свои топлообменни тръбопроводи, за да изстудяват отпадъка, преди да го изпуснат в канализацията. Или "топли езера", като в «Марица-изток». Но това би оскъпило произведената електроенергия, икономически би било неизгодно.
Всички разходи по така описания производствен цикъл са включени в цената на произведения ток. Не са включени единствено разходите за наем, който ТЕЦ-овете са длъжни да плащат на собствениците за това, че отвеждат през частни тръбопроводи своя отпаден продукт. Така би трябвало да бъде, ако все още искаме Република България да е правова държава, а конституцията да е върховен закон и да има непосредствено действие.
Съблюдаването на прогласената в чл. 17(3) на конституцията неприкосновеност на частната собственост изисква от включените към ТЕЦ граждани, администрации и фирми да поискат от ТЕЦ-овете, респ. от т.нар. топлофикационни дружества, да сключат договор за учредяване право на преминаване и прокарване на отклонения от съоръжения през чужда недвижима собственост на основание чл.чл. 192 и 193 от Закона за устройството на територията, така че ТЕЦ-овете и топлофикациите да могат да отвеждат законно отпадния си продукт през чуждата собственост. За учредяването на това право на собствениците се дължи наем в размер, определен от самите тях. Ако ТЕЦ-овете и топлофикациите, продължават да отказват да изпълняват императива на закона, собствениците трябва да потърсят обезщететие - индивидуално или колективно, по реда на чл. 7 от конституцията и чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани (ЗОДОВ). Нека напомним, че такси и разноски по този ред не се внасят предварително (чл. 10 ал.2 ЗОДВПГ). Освен това собствениците могат да поискат от съда да забрани на ТЕЦ-овете и топлофикациите да отвеждат отпадния си продукт през частната собственост.
Отпадната топла вода, следователно, не е нито стока, нито услуга, а обикновен производствен отпадък.
Без гражданската мрежа ТЕЦ-овете не биха могли да работят.
 Елементарно, нали!
Нека обобщим още веднъж фактите:
·рекламираната от "Топлофикация" топлинна енергия не съществува;
·производител и доставчик на отпадния продукт е ТЕЦ;
·"Топлофикация" няма никакво участие нито в производството, нито в доставката на този отпадък;
·ТЕЦ-овете, не "Топлофикация", са действителните потребители на природния газ;
·гражданите, администрациите и фирмите чрез собствената си мрежа предоставяме транзитна услуга на ТЕЦ да охлажда и отвежда своя отпаден продукт;
·"цената" на отпадния продукт от производството на електроенергия е включена в цената на тока.
И още нещо: „Топлофикация" не е заинтересована от поддръжката на преносната мрежа. Заинтересовани са единствено ТЕЦ-овете. Защото колкото по-изправна е мрежата, толкова по-добър ще е топлообменът и оттам толкова по-голям ще е коефициентът на полезно действие (КПД) на ТЕЦ-а, толкова по-евтин ще е и произведеният ток.
Затова радиаторите не трябва да се
изключват
Това е вредно за националното производство на електроенергия. Много по-изгодно е обществото да се отоплява с отпадния продукт от ТЕЦ-овете. Научните разчети показват, че ако трябва да се отопляваме с електричество, от 100 единици, вложени в производството на електроенергия, едва 25 се използват ефективно в нашите домове. Експертите са категорични: отоплението с електричество е варварство!
Справката показва, че през периода 1996-2005 г. "цената" на т. нар. топлинна енергия "нараства" 2760%. През 1996 г. тя струваше 3,96 лв./мегаватчас. Следващата 1997 г., при кабинета “Костов” вече е 29,57 лв., т. е. "цената" скача с около 26 лв. или повече от 7 пъти. Рекьордьор на грабежа е кабинетът “Сакскобургготски”: за четирите години във властта "цената" на т. нар. топлинна енергия хвръкна с още 81 лв. и достига през 2005 г. общо 111,69 лв.! Всеки може сам да провери това, като прегледа сметките си. За същия 10-годишен период (1996-2005) пределната цена на газа е нараснала по-малко от 300%, по данни на "Булгаргаз". ТЕЦ-овете обаче купуват газа по преференциална цена, обикновено наполовина от пределната.
Какво иска "Топлофикация" тогава?
За какво да й плащаме? За отпаден продукт, наричан измамно топлинна енергия? А как се формира "цена" на отпадък? Каква е документалната й обоснованост? Какви са действителните разчети? Колко са необходимо присъщите разходи? Колко са и реално изразходваните от ползвателите количества? На каква основа се изчисляват? Или фактурите на "Топлофикация" са документи с невярно съдържание?
Прави са гражданите, които отказват да плащат. Всъщност законът ги задължава да не плащат. Задължава ги Законът за защита на потребителите (ЗЗП), разписал като недействителна и нищожна всяка уговорка, която изключва или ограничава правата на потребителите, която отказва да съблюдава тези права или изключва прилагането на този закон в държава членка на ЕС (чл.3). Задължава ги Европейска директива 32/2006, разпореждаща плащането да става само за реално изразходвани количества. Задължава ги императивният Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент (възпроизведен в чл. 68а на ЗЗП), забраняващ всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството в защита на потребителите. Задължава ги и чл. 17(3) на Конституцията на РБългария!
 Ето защо налагат се въпроси към т. нар. независим регулатор ДКЕВР:
-  Съгл. чл. 116 ал. 1 на Конституцията на Република България държавните служители трябва да бъдат само и единствено "изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на службата те са длъжни да се ръководят единствено от закона". Защо чиновниците в ДКЕВР са абдикирали от конституционното си задължение да бъдат служители на народа?
- Как съвместява ДКЕВР задълженията си на „независим регулатор" с одобряването на все по-високи цени на отпадъка, наричан измамно топлинна енергия, в полза на топлофикационните дружества и във вреда на гражданите, на народа, на Върховния суверен на Република България?
- Как се формира тази "цена"? Каква е документалната й обоснованост? Какви са действителните разчети? Колко са необходимо присъщите й разходи?
- Защо ДКЕВР абдикира от разпоредбата на чл. 2 ал. 2 на Закона за енергетиката (ЗЕ) (ДВ бр.107/2003 г.), задължаваща производството, разпределението и търговията с топлинна енергия да се извършва „при гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, интересите на потребителите и националните интереси"?
-  Защо нито едно от решенията на "независимия регулатор" не е мотивирано съгл. императива на чл. 13 ал. 2 на ЗЕ?
- Защо "независимият регулатор" заседава при закрити врати, след като съгласно чл. 13 ал. 3 на ЗЕ „заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани с издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия и утвърждаването на цени"?
- Случайно ли е, че в независимата, според разпоредбата на закона, организация ДКЕВР няма автентични представители на гражданите, на народа, на Върховния суверен на Република България?

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.15