ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
Рейтинг: 2.00
(117)
Светът в който живеем и това което се случва
Развитието не може да бъде за сметка на щастието
Оказа се, че демокрация и капитализъм не било едно и също
НОВИЯТ нов СВЕТОВЕН РЕД
И В ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ С ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ...


Българите работят доста

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ... / Политически бедствия...

03 Декември 06, 11:15 / Автор: МИРОСЛАВ ЗЛАТЕВ
ЗА СУВЕРЕНА, НЕГОВАТА ВЛАСТ И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА
ВСТЪПЛЕНИЕ

Причината, която ме накара да напиша това произведение, е отчайващото политическо невежество на българското общество. От държавния глава до последния партиен функционер, всички употребяват понятия като "обществен договор", " народен суверенитет", "върховенство на закона", "разделение на властите" и т.н., като влагат в тях съвършено невярно съдържание. И тъй като не чух нито един публичен опит, от когото и да било, да се осветлят правилата на обществения порядък, то реших да направя това, което другите не са свършили било поради простотия, лъжеобразованост, страх или подлизурщина. Ето защо, в следващите глави съм се постарал да дам едно достъпно обяснение на принципите на политическото устройство, както и да анализирам политическия ред в България, и да предложа препоръки за неговото подобрение.

Основната цел на това произведение е да допринесе за подобряване живота на българите, тъй като общественото развитие се определя от писаните правила, а не от случайността. У нас съвършено погрешно се счита, че политическото управление зависи единствено от личните качества на управляващите. Това не е вярно, защото видът, а най-често и резултатите от всяко управление, зависят от конституционния ред, а не от политическите представители. С други думи, каквито са правилата на политическата игра, такива са и политическите играчи и самата политика. Именно това неразбиране за механизмите на обществения порядък ни води към една честа смяна на политически водачи, без това да е довело до съществена промяна на характера на самото управление или неговите резултати.

От друга страна, общественият напредък и материалното благополучие са пряко зависими от политическата система. Поради тази причина няма да е пресилено да се каже, че характерът на политическото устройство предопределя стопанското развитие. Сигурно мнозина биха се изсмели на това твърдение, но нека знаят, че най-голямата глава в книгата на Монтескьо "За духа на законите" се нарича "За валутния курс", както и че в своя "Втори трактат за управлението", в главата "За собствеността", Джон Лок описва трудовата теория за стойността много преди Адам Смит и Дейвид Рикардо. Изобщо философите, систематизирали правилата на политическото управление, винаги са го свързвали със стопанските отношения и никога не са ги разглеждали като две различни неща, които нямат връзка помежду си и съществуват сами за себе си.

Поради горепосоченото, познаването на принципите на политическото устройство се явява обществена необходимост.

ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО УЧРЕДЯВАНЕ

Първо философите, по силата на логиката, а после и историците, по силата на фактите, доказали, че общественото учредяване се осъществява, когато група от хора приемат да се подчиняват на общи правила за съвместно съжителство. Напускането на естественото състояние на природно равенство и влизането в положение на подчинение означава, че хората приемат върху тях да бъде упражнявана власт. Така, същността на общественото учредяване е в съгласието на хората да се подчиняват на закони, различни от природните. Веднъж дали такова съгласие, хората трябва да решат на кого ще се подчиняват, т.е. трябва да посочат този, който ще разполага с власт над тях. След като бъде взето това решение, волята на хората се закрепва чрез сключване на договор, който посочва източника на властта или суверена, и при който всеки човек се явява отделна страна. Ето защо, общественото учредяване се счита за извършено, когато се посочи суверена. И обратното, смъртта на дадено общество се счита за легитимна, когато се състави нов обществен договор, който посочва нов суверен. Така общественият договор се изразява в избора на суверен.

ЗА ВЛАСТТА

Властта означава само едно - да се управляват хората. При осъществяването на това действие има само две страни - суверенът и самите хора, които подлежат на управление. Изработването на обществените закони, които постановяват какво да бъде поведението на всеки човек, е първата и най-важна проява на власт, и следователно правото да се изработват закони е основата на общественото управление. Втората по важност част от управлението се изразява в осъществяването на законите, т.е. тяхното изпълнение, което прави изпълнителната власт втора по значение. И накрая идва ред на онази част от управлението, която трябва да отсъди как се изпълняват законите, а именно съдебната власт. Мнозина биха сметнали, че тази дейност съвпада с изпълнителната власт, но тя е отделена от нея, защото никой не може да съди сам за своите действия.

ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА

Както вече бе казано, основният закон на обществото, или както се нарича още общественият договор, посочва източника на властта или суверена. Този закон е върховен и стои над всички други закони и те от своя страна могат да се създават само в съгласие с него. Ето защо, върховенство на закона означава само едно - реална власт в ръцете на суверена. В противен случай е невъзможно да има суверенна власт. Така, суверенът разполага с властта да съставя законите, да извършва изпълнителската дейност, да правораздава и съставя органите на управление. Когато суверенът извършва всички тези дейности пряко, без да прехвърля другиму права, върховенството на закона е неоспоримо и безусловно, защото властта се прилага без уговорки. В действителност, суверенът може да управлява като прехвърли част или всичките си права по уговорка другиму. Именно така се упражнява властта в повечето държави, където суверенът в лицето на народа, прехвърля на пълномощници част от своите права с уговорката, че това е само за определен период от време. В този случай върховенството на закона е под условие, тъй като управлението се извършва в условието на ограничен суверенитет, защото властта е опосредствена. Следователно, колкото повече се опосредства властта на суверена, толкова по-малко суверенна е тя. Този съществен недостатък на непрякото управление дава практическа възможност за узурпация на властта и подмяна на суверена. Ето защо, върховенството на закона е най-добре гарантирано при прякото управление, защото тогава властта се упражнява без каквито и да е условия.

ВЪЗМОЖНИ СЪСТОЯНИЯ НА ТРИТЕ ВИДА ВЛАСТИ

Законодателна власт

Както вече бе казано, това е най-важната власт и нейното упражняване е от първостепенно значение. От това как се упражнява тази власт в най-голяма степен зависи постигането на върховенството на закона. С други думи, върховенството на закона е пълно само тогава, когато суверенът безусловно е единственият законодател. Ако в едно кралство кралят не е в състояние да прокара какъвто и да е закон, то властта му е формална, и това кралство или е фактическа република, или шепа хората са узурпирали властта. Когато народът е суверен, това означава, че той трябва да има неотменимото право на законодателна инициатива и законодателни решения. Следователно, народният суверенитет съществува само там, където гражданите, като част от тялото на суверена, сами предлагат закони и провеждат референдуми, на които ги одобряват или отхвърлят. Така се е упражнявала тази власт при античните демокрации.

Второто възможно състояние на законодателно устройство е, когато суверенът предостави законодателна власт под условие другиму, за определен период от време, но през това време не се отказва от правото си на законодателна инициатива и законодателно решение, и може пряко или косвено да контролира работата на законодателния орган чрез прилагането на вето.

Третият вариант е, когато суверенът прехвърли законодателна власт за определен период от време, през който той е лишен от законодателна инициатива и решение, и същевременно се е отказал от контрол. Тогава настъпва най-опасният момент за суверена, защото той на практика поверява властта безконтролно и неограничено. Това от своя страна винаги води до открита узурпация на властта през този период, в който суверенът е фактически подменен. В този момент, върховенството на закона е невъзможно, защото, на практика, суверенът е само наблюдател без да има някаква реална власт в своите ръце.

Четвъртият вариант е, когато суверенът е прехвърлил безусловно правото на законодателната власт на друго тяло. Това са случаите на конституционната монархия, когато кралят е прехвърлил на народа всичките си суверенни права без каквато и да е уговорка. В този случай заплаха за върховенството на закона не съществува, ако народът упражнява пряко законодателната власт и не се отказва при никакви условия от получените права.

Изпълнителна власт

Когато суверенът не упражнява пряко изпълнителната власт, то следва тя да бъде назначавана пряко от него. Това става, когато тези, които ще упражняват изпълнителната власт, се избират пряко от суверена, а съставянето на държавна администрация се извършва въз основа на писмени правила, които могат да се променят само от суверена. При този вариант, суверенът има неотменимото право да прави промени в изпълнителната власт, когато пожелае.

Вторият и най-разпространен вариант е, когато изпълнителната власт се съставя от някой, който е получил това право от суверена. Обикновено това е законодателният орган. В този случай суверенът си запазва правото на промени и контрол в изпълнителната власт, като контролира законодателния орган.

Третият и най-лош вариант е, когато суверенът не съставя изпълнителната власт, не може да прави промени в нея и да упражнява какъвто и да е контрол, а държавната администрация не се съставя по писани правила. Това става, когато изпълнителната власт се съставя от законодателния орган, който има неограничена власт за определен период от време.

Съдебна власт

Тази власт трябва да отговаря на едно много важно условие, а именно - да бъде неутрална, т.е. трябва да е лишена от пристрастия.

Когато суверенитетът е безусловен, суверенът правораздава сам и в случая няма никакво значение дали суверенът е крал или един народ. Когато суверенитетът е под условие, суверенът поверява правораздаването на някой друг или дава право на някой да съставя съдебната власт, т.е. да назначава съдии, които да отсъждат от името на суверена.

ЗА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ

Упражняването на властта почти никъде не се извършва пряко от суверена. Той обикновено упълномощава други лица, като им предоставя под условие своите права да управляват от негово име. Така, непрякото управление е довело до създаването на органите на властта, които фактически опосредстват властта на суверена, но не са самият суверен. Както вече бе посочено, опосредственият суверенитет крие опасност от узурпация на властта или подмяна на суверена, което поставя под съмнение върховенството на закона. Ето така, непрякото управление се сблъсква с един фундаментален въпрос: Как да се постигне върховенство на закона, когато властта на суверена е опосредственаω В тази връзка, първо в практиката, а после и на теория, е разработена така наречената система за разделението на властите. Тя има една основна цел, да разпредели властта по такъв начин, щото никой да не може по никакъв начин да заеме позицията на суверена, а следователно и да премахне върховенството на закона. Тази система се основава на шест правила.

Първото правило гласи, че нито едно лице, или група от хора, не трябва да упражнява по никакъв начин повече от една от трите вида власти, т.е. трите вида власти трябва да се поверяват на различни лица.

Второто правило гласи, че нито една от трите вида власти не трябва да разполага с повече правомощия от другите две. Това се прави, за да не може никой от пълномощниците на суверена да добие превес в управлението, т.е. всяка една от трите власти разполага с толкова правомощия, колкото и другите две.

Третото правило гласи, че властта се предоставя временно, така че никой да не може да задържи предоставените му правомощия за по-дълго време и така да изземе суверенитета.

Четвъртото правило гласи, че нито една от трите вида власти не трябва да се упражнява без контрол, т.е. никой, на който е поверена властта на суверена, не може неограничено и безотговорно да я прилага.

Петото правило постановява, че нито една от властите не трябва да участва в съставянето на другите две. Това означава, че представителите на изпълнителната и съдебна власт не трябва да участват в съставянето на законодателната власт, представителите на законодателната и съдебна власт не могат да участват в съставянето на изпълнителната власт, и накрая съдебната власт не трябва да се съставя от представителите на законодателната и изпълнителната власт. Суверенът е източникът на всяка власт и затова той съставя органите на всяка власт.

И последното шесто правило гласи, че суверенът трябва да прехвърля своите правомощия поименно, а не на група от хора, защото юридически групова отговорност не съществува, и следователно, суверенът не може да търси сметка за деянията на своите пълномощници през времето на техния мандат. Освен това, контролът е винаги персонален, което означава, че група от хора не трябва да упражнява власт, понеже върху нея не може да бъде установен ефикасен контрол.

Това са правилата, които трябва да осигуряват гаранция за суверена, а оттам и върховенство на закона. Тези правила дават основните насоки в уредбата на държавното устройство, когато суверенитетът е опосредствен

СЪСТАВЯНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА КОНТРОЛ

Ако суверенът не смята да се разделя със своя суверенитет, той трябва лично да следи за това как се упражнява властта или да упълномощи някой за това. Когато суверенът не желае да следи лично своите пълномощници, то тези, които трябва да извършват контрола върху властта, трябва да бъдат посочени лично от него, или не трябва по никакъв начин да бъдат свързани с представителите на властта. Ако представителите на някоя от трите вида власти могат да участват в съставянето на контролните органи или могат да влияят по някакъв начин за това, то е невъзможно да се осъществи ефикасен контрол, защото както никой не може да съди сам себе си, така и никой не може сам себе си да контролира.

СЪСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Разликата между пълномощниците на суверена и държавната администрация е в това, че първите взимат управленски решения, докато вторите само изпълняват. Държавната администрация обаче е онова средство, с което се упражнява властта в държавата. Ето защо този, който може да съставя държавната администрация, може да вземе властта на суверена. Поради тази причина, държавната администрация трябва да зависи единствено от суверена, а не от неговите политически пълномощници. Ако последните разполагат с възможността да съставят държавната администрация, т.е. да назначават хора, които са предани на тях, а не на суверена, то суверенът ще бъде подменен. Ето защо, суверенът сам съставя държавните институции или създава писани правила така, щото политическите пълномощници да не могат да се разпореждат самоволно с администрацията. Така, за защита на суверенитета и следователно постигане на върховенство на закона, се е стигнало до идеята за държавна администрация, която функционира независимо от политическите пълномощници. Колкото по-малко промени в държавната администрация могат да извършват политическите пълномощници, толкова по-суверенна е тя, и обратното, колкото повече възможности за съставяне на администрация по свое усмотрение имат политическите пълномощници, толкова по-малко суверенна е държавната администрация. Ето защо, постоянната държавна администрация означава само едно - суверенна власт. Там, където се извършват непрекъснати структурни и кадрови промени от политическите пълномощници, суверенитетът е под въпрос или е подменен.

ЗА ВИДОВЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ

Характерът, или видът на едно управление, се определя не от това какви са неговите резултати, а от това кой упражнява властта. Ето защо, управлението не почива на добрата или лоша воля на управляващите, а на законите. Едно управление е еднолично, когато цялата власт е дадена на едно лице, то от своя страна може да извърши само добри дела, но това не променя характера на управлението, което е авторитарно. Едно управление е демократично, когато народът наистина разполага с властта. Този народ може да извърши много глупости и да си докара сам много беди, но по своя характер управлението е демократично, а не глупаво. И накрая едно управление е олигархично, когато управлява само една част от народа, а мнозинството няма достъп до властта.

ЗА ХАРАКТЕРА НА БЪЛГАРСКОТО УПАВЛЕНИЕ

В тази глава ще разгледаме не резултатите от управлението, а какъв е характерът на управлението, конституирано от българските закони.

Законодателната власт

Основна характеристика на законодателната власт в България е, че суверенът, в лицето на българския народ, е напълно лишен от правото на законодателна инициатива и законодателно решение. Това означава, че гражданите, които съставят тялото на суверена, по никакъв начин не могат да упражнят пряко правата си в най-важната от трите вида власти.

От друга страна, законодателният орган, който трябва да упражнява власт в името на суверена, е концентрирал в себе си толкова много правомощия, щото изпълнителната власт е слята със законодателната, а съдебната е силно зависима от нея. Това се дължи на факта, че законодателната власт в България участва в съставянето на другите две власти, като най-често изпълнителната власт се съставя от членове на законодателния орган.

Третата характеристика на законодателната власт в България е, че тя се упражнява съвършено безконтролно. Българският народ като суверен е напълно лишен от правото си да упражнява контрол върху решенията на законодателния орган. Суверенът в България не може да блокира нито едно решение на своите пълномощници, защото нито той, нито орган, съставен от него, разполага с това право. Същевременно суверенът не може да извършва промени в състава на законодателния орган.

Четвъртата основна характеристика на законодателната власт в България е свързана с начина на съставяне на законодателния орган. Той се съставя пряко от суверена, като правомощията се прехвърлят на група от хора, а не поименно. Българите гласуват пропорционално за политически партии, а не за отделни личности. Това е изключително важен недостатък на опосредствения суверенитет, защото, както бе отбелязано, групова отговорност не съществува и поради тази причина не може да се търси отговорност от пълномощниците на българския народ за техните деяния, нито пък може да се установи някакъв контрол върху тях.

От горепосоченото се вижда, че най-важната от трите вида власти в България е задължително опосредствена, като суверенитетът е ограничен до неговия възможен минимум. От всички правила за разделение на властите законодателната власт в България отговаря само на това за мандатност. Ето защо тази власт у нас се упражнява в условията на инцидентен суверенитет, понеже суверенитетът се проявява само в мига на избор на политически пълномощници, докато през периода на техния мандат суверенът е прост наблюдател, тъй като е прехвърлил абсолютно всичките си права и се е отказал да упражнява контрол.

Изпълнителна власт

Основната черта на тази власт е, че тя е напълно слята със законодателната, те двете се преливат една в друга. По принцип, при народния суверенитет, изпълнителната власт винаги е опосредствена. Един крал може сам да управлява, но един народ може да направи това единствено чрез своите политически представители. Ето защо разделението на властите при народния суверенитет се постига, когато се провеждат избори за всяка власт поотделно. Това става при така наречените президентски управления, където президентът разполага с изпълнителната власт, а парламентът със законодателната. Изборите за президент и парламент са две различни неща. У нас конституционният ред повелява сливането на двете власти, тъй като изпълнителната власт се съставя от законодателната и затова изборите за тези две власти се провеждат едновременно. Суверенът на практика поверява изпълнителната и законодателна власт в ръцете на едни и същи хора, тъй като за съставянето на двете власти кандидатстват едни и същи хора, по едно и също време.

Втората основна черта е, че всички органи, които трябва да контролират изпълнителната власт, се съставят от законодателната власт или от самата изпълнителна власт. Сметната палата се контролира от законодателния орган, а финансовите ревизори от Министерство на финансите. Така, тази власт се упражнява напълно безконтролно.

Третата характерна черта е, че поради преливането на двете власти, изпълнителната участва косвено във формирането на съдебната система.

Така в крайна сметка, изпълнителната власт има само косвена връзка със суверена, доколкото се съставя от законодателния орган. В действителност тази власт често се оказва съвършено несуверенна, тъй като през време на мандата законодателният орган често формира няколко правителства с противоположни политически програми. Ето защо, изпълнителната власт у нас е повече несуверенна, отколкото суверенна.

Съдебна власт

Първата характеристика на тази власт е, че суверенът не участва пряко в правораздаването. Институцията на съдебните заседатели разполага с толкова нищожни правомощия, че на практика не съществува реално в съдебната система. Освен това, изборът на съдебни заседатели не се извършва от суверена, а от представителите на съдебната власт, което е недопустимо и означава липса на суверенитет. Не може пълномощникът на суверена да посочва самия суверен.

Втората основна черта произтича от факта, че тя не се съставя пряко от суверена, а от политическите пълномощници, в лицето на законодателния орган, президенството, и което е потресаващо - от представители на самата съдебна власт. Една власт не може да участва в своето собствено съставяне, освен ако не е самият суверен. Това прави тази власт крайно несуверенна, защото се приема, че съдиите сами по себе си са източник на власт, което противоречи на конституцията.

Третата основна черта е, че липсва каквато и да е мандатност за по-голямата част на представителите на съдебната власт, т.е. тази власт е поверена в ръцете на тесен кръг от хора без каквото и да е ограничение във времето. Това, на практика, я прави вечна, защото се оказва, че дори не съществува условие, при което се упражнява народния суверенитет.

Четвъртата основна черта е, че контролните органи са назначени от изпълнителната власт, а не от суверена.

Изключително важна характеристика е липсата на неутралитет при избора на съдии. Всяко човешко решение е пристрастно, поради което и самият избор е пристрастен. Единствено изборът чрез жребий е безпристрастен.

От гореизложеното, съдебната власт в България може да се характеризира като политически зависима, абсурдна и пристрастна. Политическата зависимост произтича от факта, че политическите пълномощници участват в съставянето на Висшия съдебен съвет, Конституционния съд и инспектората. Абсурдът идва положението, че съдебната власт е поставена преди суверена, и тя самата се явява източник на власт. А пристрастието идва от начина, по който се избират съдиите.

Държавна администрация

Тя се съставя изцяло от изпълнителната власт и се контролира от нея по личното усмотрение на правителството. Това изключително важно звено от властта работи изцяло по желанията на пълномощниците на законодателния орган. Не съществуват абсолютно никакви писани правила относно структурата на държавната администрация, нито има правилник за нейното функциониране. Избраниците на законодателния орган, в лицето на правителството, разполагат с правото да създават каквато си искат структура на държавната администрация и да променят нейния кадрови състав, както намерят за добре. Законът за държавния служител не съставя постоянна държавна администрация, вярна на суверена, а узаконява неограничената употреба на властта от страна на представителите на изпълнителната власт. Контролният орган, който трябва да следи за работата на държавните чиновници, се назначава от министъра на държавната администрация, което означава, че чиновниците не могат по никакъв начин да разчитат на закрила от страна на този орган. Това от своя страна ги прави напълно зависими, и те или трябва да напуснат работа, или трябва да бъдат безусловно предани на политическите пълномощници, а не на суверена. Така, изпълнителната власт държи механизъм за кадрова политика в държавния апарат.

Заключение

Основното заключение е, че суверенът, в лицето на българския народ, не упражнява никъде властта си пряко. Суверенната власт е опосредствена до краен предел. Суверенът има само едно единствено право, и това е да си избере група от хора, на които да повери цялата си власт. Така, опосредственият суверенитет в България има следните характерни черти.

Първата черта е, че не съществува разделение на властите. Изборите за законодателната и изпълнителната власт са слети, като за тях кандидатстват едни и същи хора. Така, на практика, тези две власти се сливат, защото се поверяват в ръцете на едни и същи хора. От друга страна, законодателният орган концентрира по-голямата част от пълномощията на суверена, като излъчва от себе си изпълнителната власт и участва в съставянето на съдебната.

Втората важна характеристика на опосредствения суверенитет в България е, че властта се упражнява безконтролно, а при съдебната власт и неограничено, тъй като съдиите са несменяеми и без мандат. На практика не съществува нито един суверенен орган за контрол. Суверенът не може нито пряко, нито косвено, чрез упълномощени от него лица, да спира решенията на законодателния орган. Същевременно органите, които трябва да контролират изпълнителната и съдебната власт, се съставят от законодателната и от изпълнителната власт. Това от своя страна прави тяхното съществуване безсмислено.

Третата важна характеристика е, че властта в България се упражнява съвършено безотговорно, тъй като суверенът по закон прехвърля правата си не поименно, а на група от хора. По този начин е невъзможно да се контролират политическите пълномощници, нито и да им се търси сметка за деянията, тъй като юридически колективна отговорност не съществува. Има само морална такава.

Четвъртата характеристика е липсата на суверенна държавна администрация, поради правото на политическите пълномощници да съставят каквато си пожелаят структура на държавно управление, и да уволнят и назначат, когото си пожелаят в държавната администрация.


И последната характерна черта е абсурдното положение, при което съдебната власт предхожда суверена и съставя сама себе си. Този момент е изключително важен, защото политическите пълномощници, все пак, са получили права от суверена, докато представителите на съдебната власт никога не са били овластявани от суверена, който е източник на всяка власт.

Както вече бе казано, това състояние на политическо устройство е инцидентен суверенитет, тъй като суверенът проявява властта само в мига на избор на група от политически пълномощници. През време на мандата, суверенът е само наблюдател, защото е прехвърлил абсолютно всичките си права на власт. В действителност обаче, у нас се извършва подмяна на суверена. Когато започне съставянето на изпълнителната власт от законодателния орган, много от неговите членове, които, все пак, са избрани от суверена, преминават на длъжности в административния апарат. За техните места обаче не се провеждат нови избори, т.е. техните заместници не се посочват от суверена, а от партийните ръководители. По този начин се премахва и единствената проява на суверенна власт. Така, по време на мандата у нас властта е узурпирана от групата на една или няколко политически партии, които по договореност помежду си разполагат с конституционното право да съставят нов обществен договор, който да премахне настоящия суверен и да посочи нов такъв. Тогава какъв е характерът на българското управлениеω Монтескьо смята, че републиката бива два вида - демокрация, когато управлява народът, и аристокрация, когато управлява част от народа. По силата на конституционния ред в България управлява само част от народа - а именно партийните ръководства, които в действителност посочват състава на законодателния орган. Очевидно е, че в България няма демократично управление, тъй като видяхме, че народът губи дори и правото на избор на законодателни представители. Думата аристокрация обаче никак не подхожда на образованието и културата, които показват българските политици. Ето защо, аз считам, че у нас е по-правилно да се употребява думата олигархия, като към нея се прибави прилагателното "ориенталска", което напълно отговаря на историческите традиции и днешната действителност. Така, характерът на българското управление може да бъде определен като олигархичен с ориенталска авторитарност. Този характер на управление съвсем не произтича от личните качества на политическите ръководители, а от духа на българските закони. Именно поради тази причина, ръководителят на партията, която добие мнозинство в законодателния орган, винаги е обвиняван от малцинството в диктаторски методи на управление. В действителност, той просто упражнява властта така, както е посочено в конституцията. Ето защо, проблемът за характера на българското управление съвсем не почива върху личните качества на този или онзи политически деятел, а върху конституционния ред.

След като конституцията отнема прякото упражняване на власт от страна на суверена, след като слива властите, и законодателният орган разполага с правото безконтролно и безотговорно да упражнява почти цялата власт от името на суверена, след като депутатите се посочват от партийните ръководители, а не от народа, тези, които се сдобият с мнозинство в парламента, управляват не според собствените си прищевки, а според установения по закона начин.

ЗА СВОБОДАТА

След всичко казано, дотук трябва да се изясни понятието свобода. Мнозина смятат, че свободата е да можеш да правиш каквото си искаш. Това не е свобода. Свободата е да се упражнява власт и да се носи отговорност за своите постъпки. Ето защо, когато някой започне протести, то това е или израз на безправие, или пропаганда на малцинството от народа. Ако народът е свободен, той не протестира, а упражнява властта си. Правото на протест замества правото на власт и е доказателство за липсата на народен суверенитет. Правото на протест е прах в очите на народа, защото упражняването на свободно поведение не е свобода. Свободата е само когато реално се упражнява властта.

Тогава има ли свобода в Българияω Няма, защото, ако мнозинството от суверенния народ поиска да отзове свой пълномощник от законодателния орган, това е незаконно. Ако мнозинството от суверенния народ поиска да спре решение на законодателния орган или да наложи свое законодателно решение, това също е незаконно. Незаконно е суверенът да поиска оставката на министър или да контролира работата на изпълнителната власт. Според Жан Жак Русо суверенитетът не може да бъде отчуждаван. В България обаче волята на суверена е незаконна, защото суверенът е подменен. Ако българският народ беше свободен, сградата на парламента никога нямаше да гори, а депутатите нямаше да се крият от тези, чийто права упражняват. Ако българският народ беше свободен, той просто щеше да отзове няколко депутати и да ги замести с други, така че да се получи ново парламентарно мнозинство. Ако народът у нас беше свободен, у нас никога нямаше да се управлява чрез приятелски кръгове и братовчеди, така, както при абсолютните монархии владетелят се обгражда с вярна свита.

У нас мнозина продължават да твърдят, че през зимата на 1997 г. е бил сключен някакъв нов обществен договор. Това са глупости, защото законите останаха същите и народът има точно толкова права, колкото и тогава. И ако утре народът, като суверен, поиска да упражни властта си, на него отново ще му кажат, че това е незаконно. Там, където волята на суверена е незаконна, не може да има нито законност, нито суверенитет.

ЗА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

У нас ориенталската авторитарност е толкова силна, щото обществото изобщо не разбира какво е това разделение на властите и непрекъснато го бърка със споделяне на властта. Политическите пълномощници, които съставляват малцинство в законодателния орган, винаги се оплакват, че тези, които съставляват мнозинство, не им дават достъп до властта, и така се погазвал основния принцип за разделението на властите. Разделението на властите не означава разделение на властта между отделните политически партии, а разделение на властта между суверена и неговите политически пълномощници, или разпределение на правомощията между трите вида власти.

По стечение на историческите обстоятелства, българите обикновено са живели под абсолютната власт на един човек. Вследствие на това историческо наследство, у нас се счита за демокрация това управление, при което народът живее под абсолютната власт на група от хора, които сам си избира. Страшното в случая е, че никой не разбира народния суверенитет, защото никой не говори за липсата на реална власт в ръцете на суверена. По силата на традицията и ориенталската простотия, българските политици се борят само за собствена власт, и то колкото се може повече власт. Ако мнозинството в парламента реши да сподели властта си с малцинството и започне да раздава министерски кресла, никой няма да обели и дума от недоволство. Ето така, в България се счита, че разделение на властите и върховенство на закона се постига само когато на всяка парламентарно представена партия се даде част от изпълнителната или съдебна власт. Това неразбиране на правилата на политическото устройство произтича от насила наложената монархия. В исторически план утвърждаването на народния суверенитет е станало чрез постепенното изземване на властта от кралете. Първо е била иззета законодателната, а след това и изпълнителната власт. Именно поради тази причина, при всички запазени монархии, изпълнителната власт се излъчва от законодателната, което е остатък от времето, когато кралят реално е разполагал с изпълнителната власт, но после е бил принуден да я предаде в ръцете на народа, представляван от парламента. Там, където монархията е била премахната изцяло или никога не е съществувала, изпълнителната власт се излъчва пряко от народа, чрез избора на президент. Така разделението на властта е неоспоримо, защото изборът на президент и изборът на парламент са две различни неща, а властите се поверяват на различни хора по различно време. Поради тази причина, парламентарната република е безсмислица, като политически ред, защото тя е копие на конституционна монархия, само че без монарх. От древността до наши дни републиките винаги са давали изпълнителната власт в ръцете на един човек (понякога и на двама), а законодателната е оставала в ръцете на народа или на специално съставен за това орган.

Ето защо, разделение на властта ще има не когато всяка партия се сдобие с министерство, а когато се провеждат отделни избори за всяка власт, когато изборите за изпълнителна и законодателна власти са две различни неща.

КАК ДА СЕ ПРИЛОЖИ НАРОДНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ В БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА

След като бе посочено, че върховенството на закона се постига най-добре, когато суверенът упражнява властта пряко, то следва да се търсят такива решения за държавно устройство, при които властта на българския народ ще бъде най-малко опосредствана. С други думи, за да се постигне върховенство на закона, трябва да се прилага пряката демокрация. Българският народ не е никакъв суверен, ако не може да прокара закон, не може да прекрати депутатски правомощия или не може да поиска оставката на министър. В тази връзка, изложените по-долу предложения ми се струват най-приемливи за българското общество, защото, както е известно, народът има само такива закони, каквито може да приеме.

За предимствата на пряката демокрация

Преди да изложа своите предложения бих искал да изтъкна някои от предимствата на пряката демокрация, защото не са малко хората, които не я приемат и я считат за неудобна. В подкрепа на тяхното мнение Монтескьо е заявил следното: "Тъй като в свободната държава всеки, който се чувства със свободна душа, трябва да се управлява сам; законодателната власт би трябвало да принадлежи на целия народ. Но понеже в големите държави това е невъзможно, а в малките е свързано с много трудности, необходимо е народът чрез своите представители да прави това, което не може сам.

Голямото преимущество на представителите е, че те са способни да обсъждат делата. Народът не е пригоден затова, което е една от големите слабости на демокрацията."

В действителност, това не е така. Самите политически пълномощници се излъчват не чрез жребий по волята на случайността, а след широко обсъждане от народа. Ето защо, не може да се твърди, че народът е неспособен на дебати. От друга страна, политическите пълномощници са хора, които сами са се предложили за такива. Те не са нито най-умните, нито най-образованите. Техният избор става по политически симпатии, а не по коефициент за интелигентност или образователен ценз. Нещо повече, хората, които превишават другите по своите умствени способности, никога не се занимават открито с политика, което е присъщо на мъдростта. Мъдрите хора са индивидуалисти, те обичат независимостта, те търсят истината и познанието. За тях е недопустимо да се слеят с група от хора, каквато е политическата партия. Те не обичат да командват или да бъдат командвани. Ето защо, те не присъстват на партийните събрания и не подскачат по митингите. Следователно, мъдростта стои извън залите на парламента. Всенародното обсъждане дава възможност да се чуе мнението на мъдрите, което иначе е невъзможно. От друга страна, колкото по-многобройна е групата от хора, която трябва да вземе решение, толкова повече мнения се изказват и така зададеният въпрос се разглежда от възможно най-много гледни точки. Поради тези причини, всеки един дебат, провеждан само от политическите пълномощници, стои по-ниско в интелектуално отношение от дебат, провеждан сред всичките граждани.

И на края, нека се отбележи какъв е произходът на опосредствения суверенитет. По този въпрос Жан Жак Русо заявява следното: "Идеята за представителите е съвременна; тя ни идва от феодалното управление, от това отвратително нелепо управление, което унизява човешкия род, опозорява званието човек. В древните републики, дори при монархиите, народът никога не е имал представители, тази дума е била непозната.". Поради тази причина, законодателният орган и неговите членове съвсем не трябва да се издигат в култ, защото това ни отдалечава от свободата.

Мнозина ще заявят, че след като мнозинството от хората не са изучавали правните науки, то законите, които ще изработят, няма да бъдат издържани от юридическа гледна точка, т.е. законите, изработени от народа ще бъдат лоши закони. Един закон е добър само ако се прилага, а се прилагат само тези закони, които народът приема и разбира. Ето защо, никой не може по-добре от народа да съставя закони, защото народът по силата на необходимостта ще състави прости и ясни закони, разбираеми за всеки, така че да се прилагат без проблеми. Ако един народ непрекъснато се нуждае от помощ при тълкуване на законите, то тези закони са лоши, защото са неразбираеми. В една държава има законност, когато гражданите познават законите, а не когато има хиляда катедри по право.

Отново по силата на необходимостта, народът ще има малко на брой закони. След като не може всеки човек да бъде юрист, то мнозинството от хората ще имат точно толкова закони, колкото могат да приемат. Ако изработването на законите се предостави в ръцете на най-големите светила в правото, то те сигурно ще изработят закони, които от гледна точка на правната наука ще бъдат перфектни, но тези закони ще си останат утопични правила, защото мнозинството от хората няма да ги разбира, така както не разбира какво пише в учебниците на студентите по право. Когато хората са далече от законите, те са просто жители на дадена страна, а не граждани. Гражданското общество съществува там, където има съзнание, основано на законите. Ето защо, пряката демокрация е най-прекият път към гражданското общество, защото тя не дава просто власт на народа, пряката демокрация създава такова силно съзнание за отговорност пред обществото, каквото никоя друга власт не може.

Но пряката демокрация има и друго предимство, тя цивилизова хората, прави ги по-културни и толерантни към чуждото мнение. У нас по силата на ориенталското единоначалие, всеки, който заеме управленска длъжност, смята себе си за единствено прав и е убеден в своята непогрешимост. Незачитането на мнението на другите, и най-вече това на суверенния народ, е най-характерната черта на българския политически живот. Българските политици са самовлюбени до такава степен, щото за тях всяко съмнение в тяхната правота е национално предателство, а всяка критика е опит за държавен преврат. Пак по същата логика, те смятат, че трябва да налагат своето мнение безапелационно. Те водят жестоки спорове помежду си, които винаги решават от позицията на силата. Ако някой политик не харесва президента, той обевява, че ще се самоубие, ако този, който е избран лично от суверена, не си подаде оставката. Ако някой политик не харесва своите политически опоненти, той пише срещу тях закони, които им забраняват да заемат изборни или административни длъжности. И така, през изминалото десетилетие никой на се сети да потърси суверенния народ като съдник в тези спорове. По силата на закона и по силата на логиката, само народът може да отсъжда кое е право и кое е криво.

Отчуждението на властта от народа поражда абсурдната професия "началник". Тя съществува само в тоталитарните общества, където народът никой за нищо не го пита. Така властта в обществото е в ръцете на малка група от хора, които само си разменят столовете. Когато две партии сключат съглашение, те първо си разпределят министерските кресла и чак след това решават каква политика ще водят. Поради тази причина, у нас е пълно със специалисти по всичко, които в крайна сметка от нищо не разбират, но тъй като са овластени, считат себе си за най-способните, защото в България важи правилото, че който е бил началник на погребален хор става и за началник на опера. Най-често, единственият критерий за заемане на управленска длъжност е предаността към партийните водачи, тъй като политическият елит цени най-вече това качество.

Пряката демокрация слага край на политическите пазарлъци и политическите назначения, и дава път на достойните и способни хора, които иначе са вън от политическата игра.

Народният суверените е по-добър от авторитарната власт на един човек или група от хора. Свободният народ не виси по барикадите, той отзовава тези свои политически пълномощници, които са го излъгали или не могат да се справят с поверените им задачи, и назначава нови. Разликата между народния суверенитет и авторитарната власт е в това, че при демокрацията, народът сменя управляващите веднага щом последните почнат да носят вреда, докато при авторитарната власт, управляващите се сменят само когато живота стане непоносим. И тъй като целта на всяко управление е по-добър живот, то очевидно е, че там, където народът разполага реално с власт, грешките се изправят по-бързо, и следователно се живее по-добре.

Ето това са някои от предимствата на пряката власт на суверенния народ.

Законодателна власт

Съставянето на тази власт е първостепенно значение, според Русо тя е "сърцето на държавата", според Джон Лок това е "върховната власт". Ето защо, тук суверенитетът не трябва да бъде инцидентен, а постоянен. Това означава, че суверенът в лицето на българския народ трябва да може да упражнява пряко законодателната власт. С други думи, гражданите, съставящи тялото на суверена, трябва да имат неотменимото право на законодателна инициатива, законодателно решение и законодателен контрол. Референдумът е висша форма на демокрация, защото това е пряката воля на народа суверен. В своя подкрепа аз ще приведа следната мисъл на Жан Жак Русо:"Суверенитетът не може да бъде представляван по същата причина, поради която не може да бъде отчуждаван; той се свежда по същество до общата воля, а волята не може да бъде представлявана; тук среда няма. Следователно депутатите на народа не са и не могат да бъдат негови представители, те са само негови пратеници; те нищо не могат да решават окончателно. Всеки закон, който не е ратифициран лично от народа, няма стойност: това не е закон..."

Ратификацията може да бъде и пасивна, Джон Лок я нарича "мълчаливо съгласие", т.е. всеки закон, приет от законодателния орган, който не е оспорен от гражданите, се счита за одобрен от народа. За да може обаче да се прилага процедурата на мълчаливото съгласие е необходимо гражданите да могат да инициират референдум. Именно това право дели олигархичното управление от демократичното, защото властта се прехвърля от една малка група от хора към целия народ. Понастоящем не може да се твърди, че суверенният български народ е давал своето мълчаливо съгласие, тъй като той не е имал право на гласно несъгласие.

Пряката демокрация съвсем не означава елиминиране на законодателния орган или неговото разтуряне, нито означава, че всяка седмица ще има референдум. Правото на пряка власт не допуска подмяна на суверена и безконтролно упражняване на властта от страна на политическите пълномощници. Тя предпазва обществото от политически сътресения и метежи, защото, когато народът суверен не е съгласен, той просто ще упражни властта си, а не прави барикади.

Прилагането на пряката демокрация не се изчерпва единствено с провеждането на референдуми. Пряката демокрация може да се прилага и при съставянето на законодателния орган. По този повод Монтескьо заявява следното:

"Хората много по-добре познават нуждите на своя град, отколкото нуждите на другите градове, и те по-добре съдят за способностите на своите съграждани, отколкото за способностите на своите съотечественици. Ето защо, членовете на законодателния орган не трябва да се избират от народа изобщо; целесъобразно е жителите на всеки крупен населен пункт да си избират свой представител"

Казано с други думи, законодателният орган трябва да се избира пряко и поименно от народа, което означава, че трябва да се въведе мажоритарна изборна система. Така всеки, който желае да стане депутат, ще трябва да разчита повече на своите лични качества, а не на партийната си принадлежност. Освен това, при мажоритарния избор избраникът защитава интересите, както на тези, които са гласували за него, така и на тези, които не са гласували, защото той е пряко зависим и отговорен пред всички граждани в избирателния район. При сегашния пропорционален избор, гражданите не могат пряко да се обърнат към своя представител и да му поставят своите условия лично, защото такъв просто не съществува. Ако някой депутат премине в изпълнителната власт, то следва неговия заместник отново да бъде избран от суверена, а не от политическата партия.

Най-важната характеристика на мажоритарния избор е, че народът може да отзовава отделни депутати и на тяхно място да назначава други. Така суверенът винаги може да има такова мнозинство в законодателния орган, каквото на него му е угодно. При пропорционалната изборна система, това е невъзможно, там трябва да се правят отново избори изобщо за всички депутати. Ето защо, постоянното право да се отнемат и делегират пълномощия прави властта гъвкава и суверенитетът сигурен. Правото на народа да отзовава своите представители обаче води до постигане в най-висша степен на ред и законност. По този въпрос Джон Лок заявява следното : "Понеже всяка предоставена въз основа на доверието власт за постигането на някаква цел се ограничава от тази цел, то когато тази цел отново се пренебрегва или се застава срещу нея, доверието трябва задължително да се оттегли и властта да се върне в ръцете на тези, които са я дали и които отново могат да се разпореждат с нея така, както сметнат, че е най-удачно за тяхната безопасност и сигурност. По тази начин общността постоянно запазва върховната власт, за да може да се брани от опитите и замислите на когото и да било, дори на своите законодатели, когато те се покажат като глупави или покварени, че да замислят и осъществят планове, насочени срещу свободите и собствеността на поданиците"

Именно в това е разковничето, защото народът суверен запазва върховната власт в свои ръце и така суверенитетът е безусловен, а върховенството на закона неоспоримо.

Всеки народен представител може да бъде отзован от своите избиратели, свалянето на депутатски имунитет трябва да е право единствено на избирателите, защото само този, който ти е дал собствено право и власт, може да ти го отнеме. Тук някои биха възразили, че когато се даде прекомерна власт на народа се създава несигурност и няма да може да се прокарва дългосрочна политика. Първо, властта не се дава на народа, тя му принадлежи, и ако има някой, който да разполага с прекомерна власт, това са пълномощниците на суверена, а не самият суверен.

Контролът върху решенията на законодателния орган не трябва да бъде оставен единствено в ръцете на народа. Суверенът в лицето на българския народ трябва да има институция, която също да може да преценява разумността на гласуваните закони. При някои народи това право е дадено на така наречена горна камара на парламента или на президента. В България парламентът винаги е бил еднокамерен, поради което не считам, че би се приела идеята за създаване на горна камара. Най-съвременната практика у нас дава право на президента, който е пряко избран от народа, да връща за поправка предложените законопроекти. По мое мнение, тази процедура се приема положително от българското общество, поради което считам, че то е готово да делегира правото на президента да налага истинско вето на законите и да иска референдуми.

Българската действителност показва, че горепосочените мерки съвсем не са достатъчни за да се укротят своеволията на политическите пълномощници. Всеки български гражданин знае, че законодателният орган у нас е място, където се извършват най-безсрамни нарушения на всички закони и на всякакъв морал. От никому неизвестния депутат до председателя на народното събрание, всички до един, без разлика на партийната си ориентация, си затварят очите, когато се гласува с няколко карти, и когато в залата има 20 човека, а на таблото е изписано, че има кворум. Именно поради тази причина е разумно да бъдат назначавани квестори, чрез жребий от народа, на които да е предоставено правото да преценяват дали присъстващите пълномощници са достатъчно за да се вземе решение. Нещо повече, разумно е всяко гласуване да става открито и поименно. След като политическите пълномощници са избрани чрез открити избори, то и действията им по време на мандата трябва да бъдат открити.

Изпълнителната власт

Вече бе казано, че истинското разделение на властите в една република съществува само при т.н. президентско управление. Тогава суверенният народ поверява изпълнителната власт на пряко избрания президент, а законодателната остава в ръцете на парламента. У нас, поради наличието на монархия, се е утвърдила практиката изпълнителната власт да се съставя от законодателната. Заради тази традиция българското общество трудно би приело президентско управление. Следователно, приложението на пряката демокрация трябва да стане при запазване на сегашния конституционен механизъм на формиране на изпълнителната власт. Тук обаче преобладава мнението, че изпълнителната власт не може пряко да се упражнява от народа. По този въпрос Жан Жак Русо заявява следното: "Законодателната власт принадлежи на народа и може да принадлежи само на народа. Лесно е обаче да се види, че изпълнителната власт не може да принадлежи на общността като законодател или суверен; защото тази власт се изразява само в частни актове, които са извън обсега на закона, следователно и на суверена, чийто актове могат да бъдат само закони".

В действителност обаче народът може да взима решения, които сами по себе си не са закони, но имат силата на такива. Това произтича от факта, че частните актове на правителството се основават на законите. Самите закони обаче не могат да обхванат всички възможни казуси и да фиксират с точност какво и как да се прави. Ето защо, много често изпълнителната власт сама трябва да реши как да постъпи, защото в определени случаи по един въпрос има няколко мнения и следователно множество възможни решения. Това важи както за външната, така и за вътрешната политика. Например, определено поведение на чужд дипломат според едни е най-брутална намеса във вътрешните работи на суверена, а според други най-добронамерена политика на чужда държава. В този случай, народът суверен има висшето право да отсъди и да нареди на изпълнителната власт как точно да постъпи. В областта на вътрешната политика например, изпълнителната власт решава какво, колко и как да се приватизира. От правителството зависи дали едно предприятие да бъде раздържавено чрез масова или касова приватизация. В този случай, народът суверен отново разполага с висшето право да нареди на правителството какво точно да направи. Ето такива са възможните решения, които суверенният народ може да взима, и които не са закони, но имат силата на такива. Така първият начин за упражняване на пряка демокрация при изпълнителната власт е чрез налагане на решения.

Вторият начин, чрез който може пряко да упражнява властта си, е посредством съставянето на изпълнителната власт. Това означава, че суверенът трябва да има правото да сваля министри, т.е. гражданите трябва да могат искат оставката на всеки член на кабинета чрез референдум. Мнозина биха възразили с довода, че тази процедура ще изисква много пари, и че така се отнема от оперативната свобода на изпълнителната власт. Според Адам Смит една държава може да бъде разорена единствено от нейното правителство, ето защо, разходите по един референдум винаги ще бъдат по-малко от вредите, които се нанасят от неправилното управление на който и да е министър. Освен това, никой премиер не би рискувал да си навлече гнева на народа, ако знае, че има неподходящ човек в кабинета си. Ето така в момента, в който се събере необходимия брой подписи за референдум, то представителите на изпълнителната власт, защитавайки собствените си позиции, ще направят всичко възможно, за да принудят неподходящия човек да напусне кабинета. Що се отнася до правото за съставяне на министерски съвет, то следва министрите да отговарят на изискванията на суверена, а не да получават власт вследствие на партийно-партизански съглашения и игри. Истината е, че много хора никога не биха станали министри, ако народът имаше право да ги свали от министерските кресла. Ето защо, правото на суверена да прави промени в органите на изпълнителната власт ще доведе до това да се търсят хора с качества, признати от мнозина, и тогава във властта няма да влизат хора, чието основно качество е партийната или роднинска привързаност. Правото на суверена да прави промени в органите на изпълнителната власт осигурява върховенство на закона, защото не позволя на народните пълномощници да се обграждат със свои верни хора, и така да се застрашава позицията на суверена. Освен това, защо народът да може да си избира депутати, а да не може да си избира министри.

Много важно условие за постигане на върховенство на закона е органите на изпълнителната власт да се съставят по писани правила. Това означава, че трябва да се установи със закон структурата на тази власт, и да се фиксират образователния ценз и професионален стаж за всяка длъжност, която се назначава от законодателния орган. По този начин ще се избегне излишната администрация и ще се укротят партизанските страсти.

Това условие е доста ограничително, но интересите на суверена го налагат като необходимо, тъй като българската действителност познава случаи, когато се правят министерства за точно определени хора.

Съдебната власт

За тази власт Монтескьо казва следното: "Съдебната власт не трябва да се възлага на постоянно действащ сенат, а на лица, които за известно време от годината биват изтеглени от народа, по начин, предвиден от закона, за образуване на съд, чиято дейност може да продължи толкова, колкото налага необходимостта.

По такъв начин съдебната власт, толкова страшна за хората, няма да бъде свързана нито с известно положение, нито с известна професия, тя ще стане, така да се каже, невидима и сякаш несъществуваща. Хората нямат непрекъснато пред себе си съдии; и се страхуват не от съдиите, а от съда.

Необходимо е даже при тежки обвинения нарушителят да се ползва по закон от правото си да избира съдии, или поне да може да отстранява от тях толкова, че на останалите да се гледа като на избрани от него.

Необходимо е даже съдиите да бъдат с еднакво обществено положение с подсъдимия или равни на него, за да не си помисли той, че е попаднал в ръцете на хора склонни към насилие над него"

Ако това, което смята Монтескьо бъде приложено веднага в България, то най-вероятно ще се стигне до съдебен безпорядък. Но ако искаме да имаме народен суверенитет, то без каквото и да е съмнение трябва да се стремим към това, щото българския народ да участва пряко в правораздаването. Ето защо, целта на реформата в съдебната система трябва да бъде само една - постепенно увеличаване правомощията на съдебните заседатели. Тъй като обществото не е готово веднага да поеме тази отговорност, то е разумно увеличаването на начално да се ограничи до по-малправомощията на съдебните заседатели първоките престъпления, докато народът придобие опит в правораздаването. Осъществяването на пряка власт в съдебната система.


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 край 
312. icahireonoka
27.03.19
22:21
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> qal.pyba.kaily.dir.bg.sse.yy http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
311. ugivunays
27.03.19
22:04
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> xmo.zkyf.kaily.dir.bg.tyy.wm http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
310. utatigulof
24.03.19
18:45
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin No Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
309. eitunifo
24.03.19
18:37
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Buy Amoxicillin[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
308. wohovluq
10.03.19
15:31
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
307. aqezukunee
10.03.19
15:22
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Buy Amoxicillin Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
306. DouglasNup
27.10.18
18:00
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canada online pharmacies</a> canadianpharmacy <a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a>
canadian prescriptions online [url=http://canadianpharmacyies.com/#]http://canadianpharmacyies.com/[/url]
canadian drugs http://canadianpharmacyies.com/
[url=http://canadianpharmacyies.com/#]canadian pharmacies online[/url]
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
<a href="http://laundryoutlet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacyies.com/#">canadian medications list</a>
http://transsys.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyies.com/
<a href="http://wow-gold.ws/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacyies.com/#">canadian pharmacies that ship to us</a>
305. Tyronerox
23.09.18
14:42
<a href="http://cialisvv.com/#">tadalafil 20 mg</a> generic for cialis daily 5 mg available when <a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a>
cialis tablets [url=http://cialisvv.com/#]http://cialisvv.com/[/url]
tadalafil troche http://cialisvv.com/
[url=http://cialisvv.com/#]Cialis 5mg[/url]
qual melhor viagra ou cialisviagra 100 mg or cialis 20mgkann man cialis in spanien rezeptfrei kaufenviagra e cialis effetti collateraliresults of using cialisexpired cialiscialis silagra cumwithus comcialis kopen in groningen
http://xn--l8je9t.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvv.com
304. RogerNit
05.09.18
00:08
<a href="http://hardpetchi.7m.pl/news/60-instrukcija-po-nakleivaniyu-nogtei.html#">Инструкция по наклеиванию ногтей</a> скачать программу радиоточка торрент [url=http://misryhic.7m.pl/posts/87-kniga-ne-provocirui-2-menja-skachat.html#]Книга не провоцируй 2 меня скачать[/url]
<a href="http://berrowi.7m.pl/posts/163-instrukcija-po-ochistke-moike-i-sterilizacii-stomatologicheskih-instrumentov.html#">Инструкция по очистке мойке и стерилизации стоматологических инструментов</a> инструкция как подключить компьютер к домашней сети [url=http://rkinsiren.7m.pl/articles/470-gruppa-queen-skachat-albomy-mp3.html#]Группа queen скачать альбомы mp3[/url]
http://searchrabe.7m.pl/posts/276-skachat-knigi-sidni-sheldon-epub.html
а
303. RogerNit
04.09.18
09:10
<a href="http://crysjuspo.7m.pl/articles/64-skachat-vse-knigi-neumyvakina.html#">Скачать все книги неумывакина</a> скачать программы для автомобиля [url=http://budfepos.7m.pl/articles/97-tretjakov-viktor-mp3-skachat-sedmoe-nebo.html#]Третьяков виктор mp3 скачать седьмое небо[/url]
<a href="http://remtauting.7m.pl/posts/176-skachat-mp3-nrm.html#">Скачать mp3 nrm</a> инструкция росписи по ткани с рисунками [url=http://trichreidal.7m.pl/news/180-ericsson-md110-instrukcija.html#]Ericsson md110 инструкция[/url]
http://romebil.7m.pl/news/64-gostja-stefani-maier-kniga-skachat-besplatno-txt.html
а
302. Tyronerox
03.09.18
10:12
<a href="http://cialisvi.com/#">buy cialis no rx</a> cialis 5 mg daily <a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a>
cialis 20 mg coupons 2018 [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
tadalafil 20mg http://cialisvi.com/
cialis soft overnight us deliveryarizona cialiscardura and cialisorder quality cialiscialis once a day for bphaion ed viagra cialiscialis plus puissant que le viagrawho manufactures cialischeap cialis pillstorecialis pills in singaporecialis viagra levitra effectsfa piu effetto il viagra o il cialiscialis 10mg side effectsviagra cialis celeritycialis viagra levitra which is bettercialis in action
301. Tyronerox
02.09.18
19:57
<a href="http://cialisees.com/#">generic cialis without a doctor</a> cialis 20 mg coupon <a href="http://cialisees.com/#">cialisees.com</a>
how to get cialis online [url=http://cialisees.com/#]http://cialisees.com/[/url]
buy cheap cialis on line http://cialisees.com/
cialis oplossen in waterbuy cialis domainnebenwirkung cialis viagracialis rezeptfrei danemarkimpotence cialis softtake both cialis and viagra togetherviagra cialis samplescialis precautionsbest between viagra and cialiscialis didnt workcialis professional formulationpro viagra acheter procalis cialis
300. Tyronerox
02.09.18
01:51
<a href="http://cialissy.com/#">buy tadalafil no prescription</a> cialis 5 mg generic <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
cialis 5 mg side effects [url=http://cialissy.com/#]http://cialissy.com/[/url]
generic cialis http://cialissy.com/
kosten cialis apothekeonline pharmacy viagra cialiscialis es igual al viagraviagra vs cialis flashbackl enseignement sp cialiscialis long termgeneric cialis super active reviewcialis naioncheapest cialis and user 0 andcialis kaufen aber woeffets cialis coeurcialis vs viagra dosagescialis 5 mg prezzo in farmaciadiscount cialis pillque es mas caro el viagra o el cialiscialis daily online cialis dailycialis soft cod next daytwo bathtubs cialisovernight express delivery generic cialisis cialis safe for women
299. CoreyCoupe
31.08.18
05:25
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> canadian pharmaceuticals nafta
canada drugs online [url=http://canadianpharmacytousa.com/#]http://canadianpharmacytousa.com/[/url]
canadian online pharmacies legal http://canadianpharmacytousa.com/#buy-generic-viagra
drugs for sale onlinenorthwest pharmacies in canadatop rated canadian pharmacies onlinedrugstore online shoppingpharmacy timesonline pharmacies tech schoolcanadian prescriptions onlinetrusted pharmacy canadacanadian pharmacy viagraonline pharmacy canadadrugstore online reviewsbuy vistagra usacanada pharmaciescanadian pharmacycanadian pharmaceuticals online
298. CoreyCoupe
29.08.18
01:59
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a> pharmacy canada
online pharmacies legitimate [url=http://canadianpharmacyonli.com/#]http://canadianpharmacyonli.com/[/url]
buy viagra 25mg http://canadianpharmacyonli.com/#viagra-20mg
canadian pharcharmy onlinecanadian medications by mailnorthwest pharmacies onlinecanadian pharmaceuticals companiesonline pharmacies indiacanadian medications onlinenorthwest pharmacy canadabuy viagrowonline drug storeis trust pharmacy in canada legitimatecanadian pharmaciesreputable canadian prescriptions onlinecanada online pharmaciespharmacy times
297. Tyronerox
28.08.18
05:46
<a href="http://eddrugsgeneric.com/#">eddrugsgeneric.com</a> cialis 5mg
tadalafil 20mg tablets [url=http://eddrugsgeneric.com/#]http://eddrugsgeneric.com/[/url]
cialis 20 mg best price http://eddrugsgeneric.com/
296. Tyronerox
26.08.18
15:50
<a href="http://cialisonla.com/#">medication without a doctors prescription</a> buy cialis online us pharmacy <a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a>
cialis prices [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
tadalafil tablets 40mg http://cialisonla.com/
cialis for everyday use reviewsbuy viagra cialis in australiacialis dosage levelstub symbolism in cialis adslevitra m? viagra m? cialis micialis viagra para mujercialis vs viagra pulmonary hypertensionveilig cialis kopenpropoer dose of cialislevitra and cialisviagra vs cialis dosageswhat does cialis do for womencialis soft no prescription neededcialis and grapefruit juice side effectsviagra & cialis free pills вђџprijzen cialis in nederland
295. Tyronerox
25.08.18
13:45
<a href="http://cialisb.com/#">tadalafil generic</a> cialis from usa pharmacy <a href="http://cialisb.com/#">cialisb.com</a>
cialis side effects [url=http://cialisb.com/#]http://cialisb.com/[/url]
buy cialis online best price http://cialisb.com/
como se toma el cialis de 20 mgbuy cialis soft in londoncialis e viagra confrontoefectos secundarios de cialis 10 mgcialis pricingbuy cialis online canadawhen can i take another cialiscialis generika in spanien kaufentuft health cialiscost difference between cialis and viagraflashback cialis viagracialis ohne rezept eutadalafil 20mgbuying cialis in canadabijsluiter cialis 20mgque es mejor el cialis o el viagraviagra lavitra cialis
294. CoreyCoupe
24.08.18
17:46
<a href="http://canadianpharmacyies.com/">canadian rxlist</a> canadian pharmacies shipping to usa <a href="http://canadianpharmacyies.com/">canadianpharmacyies.com</a>
good canadian online pharmacies [url=http://canadianpharmacyies.com/]http://canadianpharmacyies.com/[/url]
canadian pharcharmy online http://canadianpharmacyies.com/#low-cost-viagra-20mg
canadian pharmacies without an rxreputable canadian prescriptions onlinebuy viagra usanorth west pharmacy canadacanadian pharmaceuticals for usa salesbuy viagrowcanadian rxlistonline canadian pharmacycanadianpharmacycanadian pharmacy medsgood canadian online pharmaciescanadian medications, liraglutide
293. Tyronerox
23.08.18
08:33
<a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a> canadian cialis
tadalafil 20 mg best price [url=http://cialisvu.com/#]http://cialisvu.com/[/url]
cialis tablets generic 60mg http://cialisvu.com/#cialis-5mg
292. Tyronerox
22.08.18
11:23
<a href="http://cialisvi.com/#">buy cialis and viagra online</a> cialis prezzo di mercato <a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a>
tadalafil 40 mg best price [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
generic cialis online http://cialisvi.com/
reviews of viagra cialis and levitracialis viagra levitra wikiacquistare cialis 5 mg genericohow to take cialis pillswomen libido cialiscialis and antibioticscialis once a day for bphcialis kaufen expressmeglio cialis viagra o levitracialis commande internetcialis generic online from canadacialis 5 mg per day
291. Tyronerox
21.08.18
05:39
<a href="http://buycialisky.com/#">buycialisky.com</a> buy discount cialis
best place to buy cialis [url=http://buycialisky.com/#]http://buycialisky.com/[/url]
cialis 20 mg usa http://buycialisky.com/
290. CoreyCoupe
20.08.18
07:20
<a href="http://viabiovit.com/#">viabiovit.com</a> viagra online doctor
online buy viagra [url=http://viabiovit.com/#]http://viabiovit.com/[/url]
pharmacy viagra http://viabiovit.com/#generic-for-viagra
para el hombre viagra y para la mujerwhat viagra does to youviagra cialis generika kaufenhalvin viagrafree sample viagra cialis levitraviagra pil te koopviagra till saluwhat is female version of viagraviagra drogisterijviagra o red bullnatural herbs that act like viagraviagra ve lustral
289. Tyronerox
19.08.18
13:39
<a href="http://cialisvus.com/#">cialis generic</a> professional cialis online <a href="http://cialisvus.com/#">cialisvus.com</a>
cialis canada prices [url=http://cialisvus.com/#]http://cialisvus.com/[/url]
cialis savings card http://cialisvus.com/
cialis supercialis and benazeprilcialis 20 mg 4 comprimidos precioget cialiscialis generico en mexicor20 cialiscomprar-viagra-cialis.comcialis 5 mg 28 comprimidos preciocialis 5 mg and bphcialis 20 mg buycelebrex interaction with avodart cialiscombinar viagra y cialischeap no prescription cialislevitra and cialiswhich one is the best viagra or cialispreco do viagra e do cialiswhat is the difference viagra cialis
288. Tyronerox
18.08.18
23:46
<a href="http://buycialisonla.com/#">generic cialis in vietnam</a> cialis sicuro in linea <a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a>
sublingual cialis online [url=http://buycialisonla.com/#]http://buycialisonla.com/[/url]
how long do cialis side effects last http://buycialisonla.com/
when to take cialishow to purchase cialis onlineviagra v s cialis vs levitracialis afhalen belgiedosagem ideal cialiscialis es igual al viagrabuy viagra plus cialis for $69cialis rezeptfrei kaufencialis levitra sales viagracialis and infertilitycomparar cialis viagra y levitratrimix and cialisdreampharmaceuticals order cialis onlinecialis wo bestellen erfahrungentaking viagra while on cialiscialis vs viagra vs levitra which is betterefficacy of cialis vs viagra
287. Tyronerox
17.08.18
22:05
<a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a> which works better cialis or viagra
40 mg cialis [url=http://buycialisonla.com/#]http://buycialisonla.com/[/url]
cialis manufacturer coupon http://buycialisonla.com/
286. Tyronerox
16.08.18
18:49
<a href="http://buycialisonli.com/#">buycialisonli.com</a> tadalafil online without a prescription
free cialis [url=http://buycialisonli.com/#]http://buycialisonli.com/[/url]
what is cialis tadalafil 20 mg used for http://buycialisonli.com/#cialis-super-active
285. Tyronerox
14.08.18
02:38
<a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a> cialis pills for sale
cheapest cialis [url=http://cialissy.com/#]http://cialissy.com/[/url]
cialis super active 100mg http://cialissy.com/
284. RogerNit
11.08.18
22:21
<a href="http://bangrorus.ugu.pl/caraky/natali-bruks-taina-nasledstva-supermarket-mania-2018-pc-download.html#">natali bruks taina nasledstva supermarket mania 2018 pc download</a> internet manager v6.01 build 5e [url=http://imleausi.ugu.pl/qififevid/folder-lock-722-final-incl-serial-nbhgytci.html#]folder lock 7.2.2 final incl serial nbhgytci[/url]
<a href="http://acezpas.ugu.pl/tozozice/fire-emblem-ix-path-of-radiance-cheat-codes-occult.html#">fire emblem ix path of radiance cheat codes occult</a> haunted past realm of ghosts collector's edition apk [url=http://orwavat.ugu.pl/beqevupi/windows-7-ultimate-version-wat-remover-free-download.html#]windows 7 ultimate version wat remover free download[/url]
http://provelcen.ugu.pl/dysohopeb/adobe-cs6-master-collection-with-crack-mac-osx-3ds.html
283. CoreyCoupe
08.08.18
09:33
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/levitra-without-a-doctor-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/levitra-without-a-doctor-prescription.html</a> buy viagra online pharmacy
sildenafil uk online [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/levitra-without-a-doctor-prescription.html#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/levitra-without-a-doctor-prescription.html[/url]
cheap generic viagra pills online http://withoutadoctorsprescriptions.com/levitra-without-a-doctor-prescription.html#viagra-from-canada
viagra 100 mg too strongviagra multiple erectionsquantas horas antes tem que tomar o viagraquem tem pressao alta pode usar viagrais a prescription needed for viagraside effects of mixing viagra and alcoholviagra emploivergonha em comprar viagracan i buy viagra over the counter in thailandachat de viagra canadacombien coute viagracialis en viagra ervaringenduree de validite d'une ordonnance viagraviagra 100 dosebuy ladies viagraviagra causa necrosedoes viagra help build muscle
282. Tyronerox
07.08.18
06:29
<a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a> cialis cipla best buy
best prices for cialis [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
we recommend cialis info http://cialisonla.com/
281. CoreyCoupe
06.08.18
12:01
<a href="http://viagraiy.com/index.html#">viagraiy.com</a> cheap online pharmacy no prescription
buy viagra soft online [url=http://viagraiy.com/index.html#]http://viagraiy.com/[/url]
buy viagra overnight http://viagraiy.com/index.html#discount-viagra
side effects gold viagracan i buy viagra over the counter at walgreensviagra how do i get itel viagra cuanto cuestaviagra free offerviagra for sale in usa storesviagra sports dopingviagra website reviewssiti sicuri per acquisto viagradoes taking viagra make you impotentcan you buy viagra at cvs
280. CoreyCoupe
05.08.18
22:01
<a href="http://viabiovit.com/#">viabiovit.com</a> where to buy viagra
where to buy viagra in store [url=http://viabiovit.com/#]http://viabiovit.com/[/url]
how to buy viagra online without http://viabiovit.com/#tadalafil-20-mg
can you take priligy with viagrabrunch in viagra triangle chicagoviagra soft tabs reviewwhy isnt viagra available on the nhsonline pharmacy cialis viagraviagra y las comidasviagra time of actionviagra available uaewhen viagra goes genericviagra drawbacks
279. Tyronerox
04.08.18
21:21
<a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a> cialis online without prescription
liquid cialis [url=http://kawanboni.com/#]http://kawanboni.com/[/url]
what are cialis tablets used for http://kawanboni.com/
278. Tyronerox
04.08.18
03:23
<a href="http://viabiovit.com/sildenafil-over-the-counter.html#">uk cheap viagra</a> how old to buy viagra <a href="http://viabiovit.com/sildenafil-over-the-counter.html#">viabiovit.com/sildenafil-over-the-counter.html</a>
sildenafil buy uk [url=http://viabiovit.com/sildenafil-over-the-counter.html#]http://viabiovit.com/sildenafil-over-the-counter.html[/url]
buy viagra from uk http://viabiovit.com/sildenafil-over-the-counter.html
viagra magnus preciohoofdpijn viagrabruce willis viagra die hardstaxyn vs viagra reviewssildenafil citrate 100mg viagra? generikacomprar viagra sin receta en bilbaonon prescription alternatives viagraviagra pris fasssaferxmd sildenafil citrate viagrabuying viagra in jamaicapatients viagra health euviagra reviewsis generic viagra effective and safegarlic better than viagraclone zone viagraviagra kad?nlar? etkiler micombining viagra and regalis
277. Tyronerox
03.08.18
08:58
<a href="http://babecolate.com/buy-non-generic-cialis.html#">buy non generic cialis</a> best way to take cialis for best results <a href="http://babecolate.com/buy-non-generic-cialis.html#">babecolate.com/buy-non-generic-cialis.html</a>
cialis 5 mg for sale [url=http://babecolate.com/buy-non-generic-cialis.html#]http://babecolate.com/buy-non-generic-cialis.html[/url]
taking cialis http://babecolate.com/buy-non-generic-cialis.html
generac cialisq buy cialis soft onlinecialis vs viagra for edbuy cialis without prescriptiondoes cialis cause goutkoop cialiscialis sans ordonnancet l phones sp cialiscialis echtheidvergelijk viagra cialis levitracialis gebruikerservaringencheaest cialis professionalcialis internet commercialscialis endothelial
276. Tyronerox
31.07.18
08:48
<a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a> buy cheap cialis in uk
only now cialis 20 mg [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
cialis generika http://cialisonla.com/
275. Tyronerox
28.07.18
04:41
<a href="http://rldta.com/viagra-gel-uk.html#">viagra gel uk</a> uk pharmacy viagra <a href="http://rldta.com/viagra-gel-uk.html#">rldta.com/viagra-gel-uk.html</a>
buying viagra online without prescription [url=http://rldta.com/viagra-gel-uk.html#]http://rldta.com/viagra-gel-uk.html[/url]
buy viagra online order http://rldta.com/viagra-gel-uk.html
contrarrestar los efectos del viagracost of viagra yahoo answersviagra marketing toolsis camel's milk like viagraviagra rezeptfrei wikiviagra professional onlinegeneric viagra super active (sildenafil citrate)cheap viagra stsilagra generic viagra cialis cumwithuscommelancia tem efeito de viagracan i buy generic viagra in australiahow long do the effects of viagra lastdoes viagra help sustain an erectioncan you take viagra with high blood pressure medicationchild took viagrawhat drug is in viagrawhere can i buy viagra walmartel viagra afecta el higadotaking viagra when you're youngis viagra dangerous to take
274. Tyronerox
27.07.18
02:03
<a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html#">cialis uk</a> cialis without a doctor's prescription <a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html#">kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html</a>
cialis generico en mexico [url=http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html#]http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html[/url]
cialis pas cher paris http://kawanboni.com/buy-cialis-20-mg-online.html
effet du cialis sur les femmescialis effect on blood pressureovernight express delivery generic cialisbuy cialis grand rapids michiganbuy cialis soft c o dg postmessage cialis subject replyviagra cialis canadian pharmacygeneric timetable viagra cialisviagra vs cialis vs levitra vs kamagramelanger viagra et cialisviagra vs cialis pricecialis 2.5 mg effetti collateralicialis tadalis tadalafi nurofen pluscut cialis dosagecialis and bent peniscialis wat kost datque es mas caro el viagra o el cialiseffet du cialis 10mgonline prescription for cialis
273. Tyronerox
26.07.18
10:03
<a href="http://kawanboni.com/discount-cialis-20mg.html#">precios de cialis generico</a> cialis en mexico precio <a href="http://kawanboni.com/discount-cialis-20mg.html#">kawanboni.com/discount-cialis-20mg.html</a>
buy name brand cialis on line [url=http://kawanboni.com/discount-cialis-20mg.html#]http://kawanboni.com/discount-cialis-20mg.html[/url]
cialis diario compra http://kawanboni.com/discount-cialis-20mg.html
free cialis 2018 jelsoft enterprises ltdprice of viagra and cialiscialis pillen kopenfree sample viagra vs cialiscomprar cialis generico en espana on linecialis 20 mg effetticomparison of levitra viagra cialismaid order cialis softdiferencia cialis soft viagracost comparison of viagra and cialisellit keskustelu viagra ja cialis vertailussacialis tadalafil side effectsacheter du cialis sur internet forum
272. Tyronerox
25.07.18
19:10
<a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> trusted tabled cialis softabs
cialis savings card [url=http://cialisonli.com/#]http://cialisonli.com/[/url]
cialis usa cost http://cialisonli.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
271. Tyronerox
25.07.18
01:40
<a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> what is cialis
cialis tablets for sale [url=http://cialisonli.com/#]http://cialisonli.com/[/url]
cialis soft tabs for sale http://cialisonli.com/#cialis-5-mg
270. Tyronerox
24.07.18
03:19
<a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a> cialis pas cher paris
buy name brand cialis on line [url=http://cialisvv.com/#]http://cialisvv.com/[/url]
cialis super kamagra http://cialisvv.com/#buy-generic-cialis
269. Tyronerox
22.07.18
02:11
<a href="http://cialissv.com/#">online prescriptions without a doctor</a> cialis daily dose generic <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
cialis online napol [url=http://cialissv.com/#]http://cialissv.com/[/url]
cialis canadian drugs http://cialissv.com/#cialis-super-active
online prescriptions for cialiscrohns disease help may sale cialis softbijsluiter van cialiscialis soft ventecialis cheap pricesuk cialis soft suppliersmens cialisenseignement sp cialiscialis to buycialis price historycialis side-effectswat is generische cialisskillnad cialis och viagraviagra cialis ou hellevacialis 5mg 10mg 20mg tadalafilbuy cialis soft without a rxcialis e viagra assunti insiemedaily dose cialis availabilitycialis shop.nl ervaringen
268. Tyronerox
20.07.18
22:33
<a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a> cialis generique
buying brand cialis online [url=http://cialissi.com/#]http://cialissi.com/[/url]
cialis generico http://cialissi.com/#cialis-20mg
267. CoreyCoupe
20.07.18
08:33
<a href="http://viabiovit.com/">viagra prices</a> buy viagra next day delivery uk <a href="http://viabiovit.com/">viabiovit.com</a>
buy soft viagra [url=http://viabiovit.com/]http://viabiovit.com/[/url]
i want to buy viagra http://viabiovit.com/#viagra-20mg
viagra australia mastercardsex shop viagra parisviagra pas cher pharmacie pariswie erkennt man gefalschte viagraviagra achat quebecmayo clinic viagra side effectsis viagra legal in amsterdamviagra puddingviagra explainedhvor kan man kobe viagra piller
266. CoreyCoupe
19.07.18
16:35
<a href="http://viagraiy.com/">where to buy viagra</a> sildenafil viagra <a href="http://viagraiy.com/">viagraiy.com</a>
get viagra prescription online [url=http://viagraiy.com/]http://viagraiy.com/[/url]
buy viagra where http://viagraiy.com/#tadalafil-5mg
effect of viagra on hypertensionitalian pharmacists threatens to halt viagra salesmy husband is using viagrapenalty for possession of viagraviagra quanto tempo prima va presowomens viagra pillscan i get free samples of viagrafarmaci come viagralos pro y contra del viagraviagra free samples packsviagra overdose russiannatural supplements instead of viagrawhen is viagra patent expiration dateviagra e ischemia
265. CoreyCoupe
18.07.18
18:48
<a href="http://viabiovit.com/">viagra 100mg</a> buy viagra online usa <a href="http://viabiovit.com/">viabiovit.com</a>
buy viagra 100mg [url=http://viabiovit.com/]http://viabiovit.com/[/url]
buy generic viagra without prescription http://viabiovit.com/#low-cost-viagra-20mg
how much does walmart pharmacy charge for viagradoes taking viagra affect spermis it ok to take viagra dailyviagra legal status uktaking viagra with avodartviagra ve cialis fiyatlar?where is a safe place to buy viagra onlineis viagra made in francecan a 20 year old get viagrazenska viagra iskustvaviagra generika soft
264. CoreyCoupe
17.07.18
21:40
<a href="http://viagraky.com/">viagra pills</a> buy tadalafil <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
online order viagra [url=http://viagraky.com/]http://viagraky.com/[/url]
viagra how to get a prescription http://viagraky.com/#generic-for-viagra
endowmax viagrawhat percentage of insurance companies cover viagraviagra generika bestellen debegining viagra doseel novio de liz solari murio por tomar viagramedicare d viagraqual o mais eficaz viagra ou cialisviagra eqivalent herbal tabletsviagra in high altitudeturkiyede viagra fiyatlari
263. CoreyCoupe
17.07.18
02:54
<a href="http://viagraky.com/">viagra on line</a> viagra with prescription online <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
how to buy viagra online safely [url=http://viagraky.com/]http://viagraky.com/[/url]
buying viagra uk http://viagraky.com/#viagra-from-canada
took viagra and nothingdoes viagra help overcome performance anxietyoriginale viagra kaufensprzedam viagra warszawaviagra internetapothekeviagra london forumprecio viagra receta medicaviagra and age related macular degenerationco che cua viagrais viagra legal to buy in ukviagra vs cialis levitraoriginal viagra billig
262. Tyronerox
14.07.18
23:31
<a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> tesco price cialis
look here cialis cheap canada [url=http://babecolate.com/#]http://babecolate.com/[/url]
cialis coupons printable http://babecolate.com/#generic-for-cialis
261. Tyronerox
14.07.18
06:53
<a href="http://cialisees.com/#">cialisees.com</a> cialis online nederland
precios cialis peru [url=http://cialisees.com/#]http://cialisees.com/[/url]
purchasing cialis on the internet http://cialisees.com/#cialis-20mg
260. Tyronerox
13.07.18
15:35
<a href="http://cialisvus.com/#">cialisvus.com</a> cialis 5 mg effetti collateral
how to purchase cialis on line [url=http://cialisvus.com/#]http://cialisvus.com/[/url]
get cheap cialis http://cialisvus.com/#cialis-20-mg
259. Tyronerox
12.07.18
01:24
<a href="http://cialisiv.com/#">cialisiv.com</a> canadian drugs generic cialis
generic cialis tadalafil [url=http://cialisiv.com/#]http://cialisiv.com/[/url]
prezzo di cialis in bulgaria http://cialisiv.com/#cialis-canada
258. Tyronerox
10.07.18
23:59
<a href="http://eddrugsgeneric.com/#">eddrugsgeneric.com</a> when will generic cialis be available
estudios de cialis genricos [url=http://eddrugsgeneric.com/#]http://eddrugsgeneric.com/[/url]
try it no rx cialis http://eddrugsgeneric.com/#cialis-20mg
257. Tyronerox
10.07.18
02:36
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> cialis generisches kanada
cialis 50 mg soft tab [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
cialis generico http://cialisvi.com/#buy-cialis-super-active
256. Tyronerox
09.07.18
08:47
<a href="http://cialisvonline.com/#">cialisvonline.com</a> 40 mg cialis what if i take
side effects of cialis [url=http://cialisvonline.com/#]http://cialisvonline.com/[/url]
cialis billig http://cialisvonline.com/#cialis-5mg
255. Tyronerox
08.07.18
16:52
<a href="http://cialisvus.com/#">cialisvus.com</a> cialis kaufen bankberweisung
enter site 20 mg cialis cost [url=http://cialisvus.com/#]http://cialisvus.com/[/url]
click now buy cialis brand http://cialisvus.com/#tadalafil
254. Tyronerox
05.07.18
11:47
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> cialis in sconto
tarif cialis france [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
cialis canada http://cialisvi.com/#buy-cialis-super-active
253. Tyronerox
04.07.18
12:20
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> cialis pills
sialis [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
cialis generic availability http://cialisvi.com/#cialis-20mg
252. Tyronerox
02.07.18
21:36
<a href="http://kawanboni.com/">kawanboni.com</a> compare prices cialis uk
cialis farmacias guadalajara [url=http://kawanboni.com/]http://kawanboni.com/[/url]
cialis daily new zealand http://kawanboni.com/#buy-cialis-super-active
251. Tyronerox
02.07.18
19:14
<a href="http://cialisvus.com/">buy cialis</a> cialis reviews <a href="http://cialisvus.com/">cialisvus.com</a>
cialis canada on line [url=http://cialisvus.com/]http://cialisvus.com/[/url]
prezzo cialis a buon mercato http://cialisvus.com/#cialis-canada
side effects for cialis and viagraoriginal cialiscialis or viagraque es mas potente viagra o cialisc-pill order cialispill cutter cialis soft ukcialis generic order online bad experiencedoes cialis assist with penis enlargementdifference between cialis and tadalafilcialis less side effects than viagra
250. CoreyCoupe
29.06.18
12:09
<a href="http://viagravipsale.com/">viagra pills</a> buy viagra online with prescription <a href="http://viagravipsale.com/">viagravipsale.com</a>
how can you buy viagra [url=http://viagravipsale.com/]http://viagravipsale.com/[/url]
buy viagra online order http://viagravipsale.com/#viagra-from-canada
que hace exactamente el viagracompare viagra 26 levitraviagra im netzwhere to buy viagra in puerto vallarta mexicoviagra levitra sexual healthviagra precio caracashvor kan jeg bestille viagraviagra tabletten teilendoes generic viagra sildenafil workcuanto se debe tomar de viagraviagra banned in olympicsbest substitute of viagra
249. CoreyCoupe
15.06.18
11:32
viagra retrograde ejaculationprirodna viagra rastlinaviagra nas?l bulunduwhat can you take instead of viagrais chinese viagra dangerouswallgreens viagra costwedding viagraviagra free trial offerbuy viagra with paypalbest online generic viagra siteis viagra a legal drugcan i take cialis and viagra togetherwhat if a female took viagraviagra i pochodnela mujer y el viagraviagra threapyviagra tablet fiyatviagra flushed skinis 25mg of viagra effective
is buying viagra online legal <a href="http://viagraky.com/#viagra-20-mg">cheap viagra</a>
viagra pharmacy levitra [url=http://viagraky.com/#tadalafil-20-mg]sildenafil 100mg[/url]
price for viagra http://viagraky.com/#viagra-5mg
viagra edad para tomargeneric and brand name of viagra3 generic meltabs viagraviagra kopen enschedecuanto vale una pastilla de viagra en ecuadorhow does viagra work biologydoes viagra increase lengthzeugungsunfahig durch viagraviagra best price ukhow to decide viagra vs cialishow long does your erection last on viagraviagra sanegoque es mejor la cialis o la viagradamiana y viagracan i buy viagra in the high streetcomprar viagra en bilbaohow to tell if viagra is real or fake
248. CoreyCoupe
15.06.18
11:19
buy viagra canada online <a href="http://viagraiy.com/#viagra-uk">viagra without prescription</a>
buy genuine viagra online [url=http://viagraiy.com/#viagra-20mg]sildenafil 100mg[/url]
where can i order viagra http://viagraiy.com/#viagra-20-mg
247. CoreyCoupe
08.06.18
23:16
viagra a prescription drughow long does 100mg viagra last forcheap cialis generic levitra viagraviagra e concorrentesbrand or generic viagrahow to buy real viagra without prescriptionwhere can i buy viagra in phuketviagra cialis herbal samplesblue collar tv skit about viagrais viagra covered under alberta blue crosscombat viagra flushingbitkisel viagra cesitleriviagra side effects acid refluxviagra side effect blood pressureviagra ice cream jokesexpiry of viagra patentcan doctors self prescribe viagrado viagra killsviagra vipps pharmacyviagra high blood presure
sildenafil or viagra <a href="http://viagraessale.com/#viagra-levitra">buy generic viagra online</a>
where do you buy viagra [url=http://viagraessale.com/#viagra-5mg]viagra canada[/url]
buy a viagra online http://viagrayosale.com/#viagra-generic
compare prices viagra generic 100mgcomprar viagra super active en espanaviagra apotheke austriatelefonla viagra siparisiviagra canadian pharmacydonde comprar viagra en republica dominicanabuy viagra proffesionalvendo viagra corunaprizer viagraviagra brasilia dfcheap viagra 200mgmacular degeneration viagrawo kann ich gunstig viagra bestellenuk viagra online
246. CoreyCoupe
08.06.18
23:05
can i order viagra online without a prescriptionhow to get viagra in canadaover the counter viagra nitecapxwaar is viagra te krijgenviagra talcaviagra tesco 2014vac and natural alternative and viagrainstructions to use viagraviagra and weight lossviagra endangered speciesviagra voucher coupononline viagra cheapquanto tempo dura o'efeito do viagra
viagra online no prescriptions <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-5mg">viagra without a doctor prescription</a>
viagra alternative [url=http://viagravonline.com/#viagra-levitra]viagra tablets[/url]
buy viagra with prescription http://viagraessale.com/#viagra-levitra
donde puedo comprar el viagra femeninois viagra a blood pressure medicationus based viagradoza recomandata viagraviagra rezeptfrei wienviagra fur frau wirkungviagra miller drugscadenza brevetto viagra 2013viagra 50 mg n1viagra bebeswhen will generic viagra be available in canadais there a natural viagra herb
245. CoreyCoupe
08.06.18
22:55
viagra dodelijkdiferencias levitra viagra cialisviagra mishapsusing viagra at age 22viagra cost per pill in indiabuy viagra sildenafil uker det farligt at bruge viagrawhat is the best natural viagragute online apotheke fur viagrawhy do i keep getting viagra spamsupreme suppliers viagra indiawhy no grapefruit with viagraviagra v nemeckuwhen was viagra introduced
viagra price <a href="http://viagraessale.com/#buy-generic-viagra">viagra online</a>
order cheap viagra <a href=http://viagraessale.com/#tadalafil-5mg>buy viagra</a>
buy viagra uk http://viagraky.com/#buy-viagra
best online pharmacy for viagrapillole viagraviagras by vbulletincoke og viagrahow long does viagra keep you erectis viagra a prescription drug in usaviagra til kvinder wikiquem tem problema de pressao pode tomar viagramitos e verdade sobre viagraviagra doctors houstoncyalis levitra market sales viagra
244. CoreyCoupe
08.06.18
22:44
thuoc viagra tac dung gidiscovery of viagrais generic viagra legal in canadawhat happens when u take too much viagrataking viagra grapefruit juicewhere can i buy cheap viagra in australiaou acheter viagra parisnecesito un viagra naturalviagra barcelona entrega manoviagra bestellen in deutschlandmode d'emploi viagraviagra kupitjviagra kob apotekviagra kjopt i egyptviagra causes increased heart ratesimon cowell viagra adpilule de viagra en pharmacieother use of viagraviagra a la mitadlevitra und viagra
buy viagra from uk <a href="http://viagrayosale.com/#viagra-tablets-australia">viagra pills</a>
viagra buy online uk <a href=http://viabiovit.com/#viagra-generic>viagra on line</a>
uk pharmacy viagra http://rldta.com/#viagra-levitra
viagra femenino venta libreare there substitutes for viagracomo se tomar o viagrahuisarts en viagraviagra ausprobiertviagra cost on prescriptiondia chi ban thuoc viagrala fel ca viagraauswirkung viagra frauviagra-24.com.uabuy viagra while overseasviagra no prescription needed cheappastilla azul parecida al viagraabuse of the erectile dysfunction drug viagraviagra and bootsviagra tablets available in pakistan
243. CoreyCoupe
08.06.18
22:33
pros and cons of buying viagra onlinecomprar viagra natural en barcelonathailand medikamente viagrainfos uber viagraco che tac dung cua viagrawelche viagra dosierungviagra dosage online viagra dosagevendo viagra agustinparacetamol et viagrabuy viagra superdrugover the counter viagra yahooherbal viagra review uk
sildenafil prescription <a href="http://viagravonline.com/#viagra-levitra">buy viagra online</a>
buy generic viagra uk <a href=http://rldta.com/#generic-for-viagra>viagra from canada</a>
viagra cheap uk http://viagravipsale.com/#low-cost-viagra-20mg
cheap generic viagra from canadaseeing blue with viagraonline viagra scamrecevoir echantillon viagrawhere to buy viagra from in ukcan you buy viagra singaporese puede comprar viagra sin receta en farmacias argentinaviagra 50 mg mod de administrareviagra over the counter nzviagra de vanzare clujwhere to get viagra in shanghaiviagra e colesterolo altoviagra france prixviagra and l argine useviagra china priceriesgos del consumo de viagraviagra market share canadakann meine frau viagra nehmen
242. CoreyCoupe
08.06.18
22:22
freund heimlich viagra gebenviagra for the brain good morning americaviagra causes dizzinessviagra e hipotiroidismosostituto naturale del viagra100mg viagra preisecomentarios viagra mapucheviagra power jamaican comedywhat works other than viagrawhat effect does viagra have on a girlviagra pharmacy pricesviagra condoma penis on viagrawomen take viagra
how to buy viagra online uk <a href="http://viagraky.com/#low-cost-viagra-20mg">viagra pills</a>
price of viagra <a href=http://viagraessale.com/#viagra-levitra>generic viagra online</a>
buy viagra legally http://rldta.com/#viagra-5-mg
order brand name viagra onlinecheapest place to buy viagra with prescriptionblague silicone viagra alzheimerwhat to expect from 100mg viagrauna persona diabetica puede tomar viagrapotenzmittel viagra preiseandere mittel au?er viagraconsecuencias fisicas del viagrabuy viagra from uk onlinenatural version of viagrael viagra cubanoviagra al naturale farmaciaberapa lama reaksi setelah minum viagrawhere can i get viagra in japanviagra ostravanatuaral viagrawhich one works better cialis or viagrabrand names for viagraviagra of the mind
241. CoreyCoupe
08.06.18
22:11
buy viagra online no prescription canadadopage au viagracomprar female viagra en espanaviagra effekter biverkningarhow long do you wait for viagra to workbrand viagra from canadanebenwirkungen gefalschte viagrau 2241 viagraviagra cost in inrgenuine viagra in thailandviagra fraudsteris it safe to use viagra if you don need itviagra za darmotrad?t?onal chinese medicine viagrabuying viagra in peruwhat does of viagra workssildenafil citrate versus viagrareason for using viagrakan man ta viagraside effects viagra heartburn
online pharmacy levitra <a href="http://viabiovit.com/#viagra-5mg">viagra canada</a>
buy sildenafil generic <a href=http://viagravipsale.com/#viagra-5-mg>viagra canada</a>
buy viagra using paypal http://viagrayosale.com/#discount-viagra
does viagra help with early ejaculationcomprar viagra por telefonoviagra for altitudeviagra pre contestviagra effekter biverkningarwhy get viagraprivate prescription viagra costandorra venta de viagrawhen will patent for viagra expirecan viagra make you straight
240. CoreyCoupe
08.06.18
22:00
can i break a viagraviagra internet comprarcialis vs viagra cost comparisonvegetal viagra supplierviagra parnatecomprar viagra femenino argentinaviagra singapore forumviagra contraindications dosageshomemade viagra recipe in urduel sildenafil es el mismo viagraviagra warnings 4 hoursviagra 50 mg how long does it lastfemale viagra buy ukcuanto cuesta el viagra en tucuman
prescription viagra uk <a href="http://viagravonline.com/#low-cost-viagra-20mg">viagra uk</a>
buy viagra brand <a href=http://viagravipsale.com/#viagra-5mg>sildenafil 100mg</a>
how to get viagra online http://viagravipsale.com/#tadalafil-5mg
can viagra cause herniadoes viagra help with low testosteronezoloft plus viagrapour remplacer le viagrabuy viagra in sosuaviagra banner exchangetake viagra before or after eatinghow to obtain viagra in australiamedicamentos igual al viagraviagra gorzowwhen is viagra effectiveviagra cost ontariobuy viagra southamptonare viagra legal in thailandviagra calcium blockers
239. CoreyCoupe
08.06.18
21:50
viagra ohne rezept expressviagra y ginkgo bilobainsurance coverage and viagrawhat would happen if i took a viagracompare 20 mg cialis to 100 mg viagraviagra baseball admelancia como viagraviagra 100 dauerwie teuer ist viagra in der apothekestarting viagraviagra mischkonsumviagra prix boitetapak liman viagra jawaviagra online store indiaviagra alcohol does workdiferencia viagra sildenafilviagra galatinaka daro viagra moterimsmix viagra and nitoglycerin
how can i get viagra uk <a href="http://viagraky.com/#generic-for-viagra">where to buy viagra</a>
buy viagra low cost <a href=http://viabiovit.com/#viagra-5-mg>viagra uk</a>
viagra to buy http://rldta.com/#buy-viagra-online
viagra viagra napewno mi zagraviagra aegyptenexiste um viagra naturalviagra benefits and side effectsviagra and bootsviagra in the waters kareokeviagra aos 40 anosgenerico do viagra posologiasending out viagra emailspropranolol and viagra interactionsdoes viagra improve ed over timeviagra from canada legal
238. CoreyCoupe
08.06.18
21:39
viagra pillen bij kruidvatviagra super force reviewsviagra bei asthmaviagra nonsensopediaviagra euroshopviagra wann und wie einnehmenroyal jelly viagraviagra bei amazon kaufenprijs viagra spanjevendo viagra genericoviagra bez recepty ukviagra for daily useviagra andere herstellerviagra substitutes indiaviagra short of breathviagra fur hartz 4buying viagra at chemist uk
buy viagra internet <a href="http://viagrayosale.com/#viagra-20mg">viagra from canada</a>
buy viagra super active online <a href=http://viabiovit.com/#tadalafil-5mg>online viagra</a>
viagra generic online pharmacy http://viagrayosale.com/#viagra-tablets-australia
welche viagra soll ich nehmenviagra e colesterolle viagra se vend t'il en pharmaciehow to get viagra in bootswhat happens when you take 2 viagra pillsviagra vietnam where to buyprofessional viagra onlinequante volte alla settimana si puo prendere il viagraviagra dosage how longcomprar viagra por internet es seguroechte viagra zonder receptwhat is viagra pillsbrand viagra offers
237. CoreyCoupe
08.06.18
21:18
viagra online shopping australiabrand viagra vs genericviagra cosa faco lepsze kamagra czy viagrahow does viagra work for womenhow to get viagra locallymistura de cialis com viagracomposicion viagra naturalviagra baggageviagra prescription medicineviagra de thailandeviagra sperm healthcomprar viagra miamiyoutube oguz y?lmaz viagrais there a safe generic viagraviagra lignende
how to get viagra online <a href="http://viabiovit.com/#tadalafil-20-mg">viagra from canada</a>
want to buy viagra <a href=http://viagravipsale.com/#generic-for-viagra>buy generic viagra online</a>
online viagra usa http://viagraessale.com/#viagra-from-canada
consumer coplaints against netdr viagraachat viagra sur internet forumviagra vor ort kaufenviagra for circulationnom des viagramail order viagra safewhere can i buy viagra in johannesburgchinese viagrawo viagra online bestellenviagra in heart diseasefarmacias de madrid que venden viagra sin recetacan i take viagra with tricoremail about viagrabuy original viagra in pakistanhow far in advance can i take viagra
236. CoreyCoupe
08.06.18
21:07
viagra preis rezeptpharmacy viagra costwomens viagra over counterviagra cumviagra plenovitviagra tablets in karachi pakistanviagra license expiresviagra aktiv substansviagra sin prescripcion costa ricaefectos colaterales viagraviagra til kvinderviagra dosage for hypertensionbuy viagra fastfilippo facci viagrawhere can buy viagra in singaporec-pill discount viagrawhat does viagra do after ejaculationviagra e insufficienza renalecomprar viagra andorra precio
where to buy viagra in malaysia <a href="http://rldta.com/#viagra-5mg">viagra 100mg</a>
buy viagra online uk no prescription <a href=http://viagraky.com/#viagra-from-canada>generic viagra online</a>
buy sildenafil tablets online http://viagravonline.com/#low-cost-viagra-20mg
mag je viagra meenemen naar thailandviagra 100 mg pfizer precioviagra 100 bez receptyviagra billig online kaufengoedkope viagra kopencaracteristicas de viagraviagra omdomenmulti supplement alternatives to viagra and cialiswhats in viagra tabletsdoes the catholic church support viagralas mujeres pueden tomar el viagraviagra natural femenino en argentinaviagra delivery two daysnitrates viagra can deadly combinationwhat is viagra made withcomo funciona o viagra no corpo
235. CoreyCoupe
08.06.18
20:55
viagra schnell kommenefectos de tomar media viagrabuy viagra online melbournecan you fail a drug test if you take viagraviagra heart problemsque efectos causa tomar viagraviagra you raise me up grobanviagra op recept of nietviagra correct dosenew female viagra colbert reportwhat is the best viagra alternativeviagra viris high blood pressurecheapest viagra pricesviagra barato en chilea partir de los cuantos anos se puede tomar viagralevitra o viagra cual es mejor
can you buy viagra over the counter <a href="http://viagrayosale.com/#tadalafil-20-mg">cheap viagra</a>
usa online pharmacy <a href=http://viabiovit.com/#viagra-tablets-australia>viagra uk</a>
get a prescription for viagra online http://viagraessale.com/#viagra-tablets-australia
sildenafil and viagra differenceis there a natural version of viagracan you take viagra when drinkingbuy generic viagra online cheapcan you take viagra with androgelviagra nemen als vrouwcan i take viagra if i take metoprololwholesale viagra canadacanadian pharmacy viagra cialiscan viagra cause nauseaviagra legal status ukviagra and lipitorkann viagra impotence machenmaking the most of viagragoede viagra kopen
234. CoreyCoupe
08.06.18
20:44
comprare viagra a san marinotrop de viagraviagra cat dureazaviagra araujo bhcual es el nombre tecnico del viagraviagra pillen prijzenviagra prezzo in italiaviagra en vente libre en pharmacieviagra apteka bydgoszczviagra and citrus fruitbuy pfizer viagra
sildenafil usa <a href="http://viagravonline.com/#viagra-5mg">cheap viagra</a>
online viagra uk <a href=http://rldta.com/#viagra-20mg>viagra uk</a>
where can i buy sildenafil online http://viagravipsale.com/#viagra-20mg
does alka seltzer enhance viagrajack nicholson viagra movieis viagra good for heart patientssex addiction and viagraviagra afeta o figadoversand apotheke osterreich viagraviagra in bogota colombiabest store bought viagraonline viagra canadahow much viagra can you takeviagra podwojna dawkageneric viagra manufacturer in indiavendo viagra madridforo donde comprar viagra onlinewhat is viagra used for yahoo answersviagra alternatives indiaviagra-anti geisha mp3 free downloadfind viagra online reputable pharmacysynthesis of viagra
233. CoreyCoupe
08.06.18
20:33
donde comprar viagra generico espa??amake viagra using fruitscancion de viagrabrown viagraviagra flomax combinationcombien de temps avant prendre viagracan you crush viagra into foodvendo viagra a romafake viagra picturesdo u have to have a prescription for viagrampresearchsupply viagrauk pharmacy viagraviagra tilskudsreglersecuelas del uso de la viagrabuy viagra cialis levitra online ukbuy viagra superdrugviagra e tarja pretacaracteristique du viagrapillole viagraes bueno tomar viagra de joven
viagra for sale <a href="http://viagrayosale.com/#buy-viagra">buy viagra</a>
how do you buy viagra <a href=http://viagravonline.com/#viagra-levitra>online viagra</a>
how to buy viagra online safely http://viabiovit.com/#low-cost-viagra-20mg
tricare pharmacy viagracialis e viagra differenzeviagra funnyque es la viagra yahooautre nom du viagraviagra libido dickviagra pfizer 100mg pretphillip stricker viagra trialviagra risks and benefitsimpotent trotz viagrawas macht eigentlich viagrainventor of viagra miami househow many insurance plans cover viagrahet verschil tussen viagra en kamagra
232. Tyronerox
08.06.18
20:22
deutschland cialis online
generic low dose cialis <a href="http://cialisvus.com/#generic-cialis">online cialis</a>
does cialis cause gout <a href=http://cialisvipsale.com/#buy-cialis-super-active>cialis tablets australia</a>
cuanto cuesta cialis yaho http://cialisyoues.com/#buy-cialis-super-active
231. Tyronerox
08.06.18
20:11
cialis reviews
viagra vs cialis <a href="http://cialisvus.com/ ">cialis 20mg</a>
canada discount drugs cialis <a href=http://cialisvipsale.com/#tadalafil>buy generic cialis</a>
cialis rezeptfrei http://cialisyoues.com/#cialis-20mg
230. Tyronerox
08.06.18
20:01
cialis authentique suisse
order cialis from india <a href="http://eddrugsgeneric.com/ ">cialis tablets</a>
cialis dose 30mg <a href=http://cialisbuys.com/#generic-for-cialis>buy cialis</a>
cialis per paypa http://cialisvbuy.com/#cialis-canada
229. Tyronerox
08.06.18
19:51
cialis qualitat
cialis super kamagra <a href="http://cialisvus.com/ ">cialis generic</a>
dose size of cialis <a href=http://cialisvipsale.com/#cialis-generic>purchasing cialis on the internet</a>
order a sample of cialis http://cialisyoues.com/#cialis-canada
228. Tyronerox
08.06.18
19:40
cialis online
cialis online nederland <a href="http://cialisvbuy.com/#cialis-20mg">tadalafil 20mg</a>
cialis dose 30mg <a href=http://kawanboni.com/#cialis-without-a-doctors-prescription>purchasing cialis on the internet</a>
prezzo cialis a buon mercato http://cialisvonline.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
227. Tyronerox
08.06.18
19:29
cialis daily dose generic
prix de cialis <a href="http://cialisvus.com/ ">cialis 5mg</a>
buying cialis in colombia <a href=http://cialisvipsale.com/#generic-cialis>online cialis</a>
cialis tadalafil http://cialisyoues.com/#generic-for-cialis
226. Tyronerox
08.06.18
19:18
safe site to buy cialis online
how do cialis pills work <a href="http://cialisvus.com/ ">cialis without a doctor's prescription</a>
cialis generic availability <a href=http://cialisvipsale.com/#generic-cialis>cialis 20mg</a>
cialis coupon http://cialisyoues.com/#cialis-generic
225. Tyronerox
08.06.18
19:08
buy cialis online cheapest
cialis generika <a href="http://cialisvus.com/#cialis-super-active">cialis generico</a>
pastillas cialis y alcoho <a href=http://cialisvipsale.com/#cialis-canada>generic cialis</a>
cialis generique http://cialisyoues.com/#buy-cialis-super-active
224. Tyronerox
08.06.18
18:58
cialis 5mg
generic cialis pill online <a href="http://cialisvbuy.com/ ">buy cialis</a>
cialis patentablauf in deutschland <a href=http://kawanboni.com/#cialis-5mg>tadalafil</a>
cialis free trial http://cialisvonline.com/#cialis-5-mg
223. Tyronerox
08.06.18
18:47
cialis generico lilly
only here cialis pills <a href="http://cialisvbuy.com/#cialis-without-a-doctors-prescription">tadalafil 5mg</a>
cialis patent expiration <a href=http://kawanboni.com/#cialis-generic>tadalafil 5mg</a>
click now cialis from canada http://cialisvonline.com/#cialis-canada
222. Tyronerox
08.06.18
18:37
venta cialis en espaa
cialis online nederland <a href="http://cialisvbuy.com/ ">tadalafil generic</a>
click now cialis from canada <a href=http://kawanboni.com/#buy-cialis-super-active>cialis from canada</a>
tesco price cialis http://cialisvonline.com/#cialis-5mg
221. Tyronerox
08.06.18
18:26
side effects of cialis
cialis herbs <a href="http://cialisvus.com/#cialis-5mg">tadalafil tablets</a>
ou acheter du cialis pas cher <a href=http://cialisvipsale.com/#generic-for-cialis>cialis lowest price</a>
generic cialis pro http://cialisyoues.com/#cialis-5-mg
220. Tyronerox
08.06.18
18:16
cialis baratos compran uk
cialis pills in singapore <a href="http://cialisvbuy.com/ ">canadian cialis</a>
if a woman takes a mans cialis <a href=http://kawanboni.com/#tadalafil>buy generic cialis</a>
cialis patentablauf in deutschland http://cialisvonline.com/#cialis-5-mg
219. Tyronerox
08.06.18
18:05
tadalafil
cialis manufacturer coupon <a href="http://cialisvus.com/ ">cialis 20mg</a>
cialis 5 mg para diabeticos <a href=http://cialisvipsale.com/#generic-for-cialis>buy cialis online</a>
tadalafilo http://cialisyoues.com/#generic-for-cialis
218. Tyronerox
08.06.18
17:54
cialis en mexico precio
cialis herbs <a href="http://cialisvbuy.com/#generic-cialis">cialis 20mg</a>
cialis tablets australia <a href=http://kawanboni.com/#cialis-5-mg>canadian cialis</a>
precios de cialis generico http://cialisvonline.com/#buy-cialis-super-active
217. Tyronerox
08.06.18
17:43
cialis free trial
we like it cialis soft gel <a href="http://cialisvus.com/ ">cialis 20 mg</a>
cialis per paypa <a href=http://cialisvipsale.com/#cialis-5-mg>cialis online</a>
cialis daily reviews http://cialisyoues.com/#cialis-5mg
216. Tyronerox
08.06.18
17:33
precios de cialis generico
generic cialis review uk <a href="http://cialisvus.com/#cialis-without-a-doctors-prescription">purchasing cialis on the internet</a>
buying brand cialis online <a href=http://cialisvipsale.com/#cialis-without-a-doctors-prescription>cialis 20mg prix en pharmacie</a>
cialis mit grapefruitsaft http://cialisyoues.com/#cialis-20mg
215. Tyronerox
08.06.18
17:22
tadalafil 20mg
cialis 20mg preis cf <a href="http://cialisvus.com/ ">cialis prices</a>
get cheap cialis <a href=http://cialisvipsale.com/#cialis-5mg>cialis 5mg</a>
cialis tablets http://cialisyoues.com/#generic-cialis
214. Tyronerox
08.06.18
17:10
buy cialis online
safe dosage for cialis <a href="http://cialisonl.com/ ">cialis 20 mg best price</a>
cialis generico in farmacia <a href=http://cialisonl.com/#cialis-20mg>cialis 5 mg</a>
order generic cialis online http://cialisonl.com/#buy-cialis-super-active
213. CoreyCoupe
08.06.18
16:30
lexapro and viagrabuy viagra pillel inventor del viagraviagra ciplaviagra pregnancy fetuscheapest generic viagra and cialis pillswhere can i get viagra in dubaiviagra quien la puede tomarcan i get a prescription for viagra onlinedoes viagra increase heart rateinsurance plans that cover viagraviagra vs birth control pillsprecio del viagra en farmacias de barcelonaviagra sales by countryviagra plavixordering viagra by phoneviagra espagneviagra andere medikamenteviagra bestellen betrouwbaar
online viagra order <a href="http://viabiovit.com/#generic-for-viagra">buy generic viagra online</a>
buy sildenafil generic <a href=http://viabiovit.com/#buy-viagra-online>viagra tablets</a>
buy viagra online without rx http://viabiovit.com/#tadalafil-20-mg
viagra brevet canadawhat doses does viagra come inwhat do fake viagra pills look likedonde puedo comprar viagra yahoohow to get viagra in bangalorevanzari viagra craiovaonline pharmacy ukkatelaris p viagraviagra commercial 1998getting insurance to pay for viagraremedios como viagrais taking 100mg of viagra safehow to reduce headaches from viagraviagra expiry datepharmacie en ligne viagra en francetaking viagra with blood pressure medication
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.0734